Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Probleme in der Aussprache der Begriffe aus dem kognitiven Ansatz zur Landeskunde
Název práce v jazyce práce (němčina): Probleme in der Aussprache der Begriffe aus dem kognitiven Ansatz zur Landeskunde
Název práce v češtině: Problémy ve výslovnosti pojmů z oblasti kognitivních reálií německy mluvících zemí
Název v anglickém jazyce: Problems with pronunciation of terms used to describe cognitive facts on German-speaking countries
Klíčová slova: problémy ve výslovnosti, čeští studenti německého jazyka, standardní německá výslovnost, kognitivní reálie německy mluvících zemí, německá toponyma, německý hláskový systém
Klíčová slova anglicky: problems with pronunciation, Czech learners of the German language, Standard German pronunciation, cognitive facts on German-speaking countries, German toponyms, German phonetic system
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.03.2013
Datum zadání: 18.06.2014
Datum a čas obhajoby: 05.09.2014 00:00
Místo konání obhajoby: katedra germanistiky UK PedF
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium odborné literatury k pojmům: reálie, kognitivní přístup k reáliím, jednotlivé problematické hlásky.

2. Vytvoření slovních polí k oblasti faktických reálií se zaměřením na geografická data. Analýza těchto polí, anticipace problémových jevů, formulace pravidel.

3. Výzkumné šetření - nahrávky na gymnáziích (cca 30 prvků výzkumného vzorku), sluchová analýza nahrávek. Srovnání výsledků analýzy sluchové s výsledky předpokládaných obtíží.

4. Formulace závěrů. Diskuse ke zjištěným datům.
Seznam odborné literatury
RAUSCH, R.; RAUSCH, I. Deutsche Phonetik für Ausländer. Ein Lehr- und Übungsbuch. 5. Auflage. Leipzig : Langescheidt, 1998.
ALTMANN, H.; ZIEGENHAIN, U. Phonetik, Phonologie und Graphemik fürs Examen. 2., überarbeitete und ergänzte Auflage. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2007.
Aussprachewörterbuch. Wörterbuch der deutschen Standardtaussprache. 4., neu bearbeitete und aktualisierte Auflage. Bearbeitet von Max Mangold. Mannheim : Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG, 2000.
ČERNÝ, J. Úvod do studia jazyka. Olomouc : Rubico, 1998.
DIELING, H.; HIRSCHFELD, U. Phonetik lehren und lernen. München : Goethe Institut, 2000.
HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, J. Česká výslovnostní norma. Praha : Scientia, 1995.
PALKOVÁ, Z. Fonetika a fonologie češtiny. 2. vyd. Praha : Karolinum, 1997.
BIECHELE, M.; PADRÓS, A. Didaktik der Landeskunde. Fernstudieneinheit 31. München : Goethe-Institut Inter Nationes; Langenscheidt, 2003. ISBN 3-468-49643-5.
PAULDRACH, A. Eine unendliche Geschichte : Anmerkungen zur Situation der Landekunde in den 90er Jahren. Fremdsprache Deutsch, 1992, Heft 6, s. 4-15. ISSN 0937-3160.
THIMME, CH. Interkulturelle Landeskunde : Ein kritischer Beitrag zur aktuellen Landeskunde-Diskussion. Deutsch als Fremdsprache, 1995, Jg. 32, Heft 3, s. 131-137. ISSN 0011-9741.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK