Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
MOŽNOSTI HODNOCENÍ SPASTICITY HORNÍ KONČETINY
Název práce v češtině: MOŽNOSTI HODNOCENÍ SPASTICITY HORNÍ KONČETINY
Název v anglickém jazyce: Possibilities in evaluation of spasticity of the arm
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zdeněk Guřan
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.02.2008
Datum zadání: 23.02.2008
Datum a čas obhajoby: 11.06.2008 00:00
Místo konání obhajoby: KRL
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2008
Předmět: Obhajoba bakalářské práce F (B01226)
Oponenti: Vendula Matolínová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Spasticita je častým projevem mnoha neurologických onemocnění a způsobuje
řadu komplikací. Projevy spastického syndromu snižují kvalitu života pacienta, léčba je
dlouhodobá a je vedena multidisciplinárním týmem. Příčina spasticity není dosud
přesně definována, proto v této práci uvádíme pouze dosavadní poznatky patofyziologie
spasticity. Dále v obecné části popisujeme prováděná vyšetření, diagnostiku, možnosti
ovlivnění a hodnocení svalového tonu. Monitoring a testování vývoje spastického
syndromu během léčby nás informuje o úspěšnosti terapie. Hodnocení svalového tonu u
spastického syndromu je hlavním předmětem této práce. Ve speciální části jsme
hodnotili svalový tonus horní končetiny u dvou vybraných pacientu se spastickými
projevy pomocí Dynamometru Pinch/Grip a Ashworhtovy škály. Měření jsme provedli
před a po terapii, která probíhala po dobu 3 týdnů v denním stacionáři Kliniky
rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN v Praze.Terapie obou pacientů byla doplněna
o plánovanou aplikaci botulotoxinu do spastických svalů a navíc jsme jednomu
pacientovi aplikovali interferenční proudy na flexory předloktí postižené končetiny.
Z výsledků měření jsme došli k závěru, že Ashworthova škála není dostatečně citlivá
pro malé změny svalového tonu. Přesto je vhodnější její použití v praxi než měření
dynamometrem, které nám, z dostupných výsledků vyjádřených v grafech, neumožnilo
vyčíst spolehlivé hodnoty. Z grafů jsme zjistili pouze závislost únavy na síle stisku
ruky, tedy čím menší byla síla stisku, tím větší byl stupeň únavy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Spasticity is often a sign for many neurological diseases which implicate a series
of complications. The signs of spastic syndrome decrease the patient?s quality of life; it
requires a long-term treatment led by the multidisciplinary team. The cause of spasticity
is not yet defined. In this investigation we mention the present findings of
pathophysiologic spasticity, further on in the general part we describe the examinations
being carried out, including diagnostics and the possibility of influencing the muscular
tone. Monitoring and testing the progression of spastic syndrome in the course of the
treatment may inform us of a successful therapy. Muscular tone evaluations in spastic
syndrome are the main focus of this investigation. In the special part we evaluated using
a dynamometer Pinch/grip and Ashworth scale. Measurements were taken before and
after therapies lasted for three weeks in the social welfare at Department of
Rehabilitation Medicine, 1st Faculty of Medicine of the Charles University in Prague.
The therapy of both patients was supplemented with the application of botulotoxin to
the spastic muscle and also to one of the patients interferential currents were applied on
the flexors of the fore arm of the affected extremity. From the results of our
investigation we concluded that Ashworth scale is not sufficient for the evaluation of
small changes in muscle tones. Nevertheless it is more suitable to use at work than the
dynamometer, as in our investigation the graphic results obtained were not sufficient to
provide reliable measurements. From the graphs we were only able to discover the
relationship between tiredness and the grip of the hand, in other words, the less strength
there is on the grip, the higher was the degree of tiredness of the patient.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK