Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní pracovní migrace do Irska, Německa a České republiky
Název práce v češtině: Mezinárodní pracovní migrace do Irska, Německa a České republiky
Název v anglickém jazyce: International labour migration into Ireland, Germany and the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Richard Růžička, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.02.2008
Datum zadání: 04.02.2008
Datum a čas obhajoby: 15.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Oleg Suša, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
? Úvod do problematiky pracovní imigrace (nástin obecného vývoje a tendencí v Evropě, sociální problémy spojeny s imigrací ? vztah emigrační a imigrační stránky prostorové a sociální mobility, sociální exkluze a inkluze, proměny národní identity, prvky rasismu a xenofobie, dále proměny pracovního trhu v evropském kontextu, ...)
? Irsko ? ze země emigrace zemí imigrace
o Irská emigrace ( nástin vývoje do 90. let 20. století)
o Velké socioekonomické změny ( nástup ?keltského tygra?)
o Návrat irských emigrantů, nebo jejich potomků zpět do Irska
o Imigrace z ostatních zemí světa
? Pracovní imigrace ? kdo, do jakých sektorů, proměny socioekonomického statutu imigrantů, formy přijetí atd.
? Česká imigrace do Irska
o Problém irské národní identity a její proměny (diskuse o národní identitě)
o Prvky rasismu a xenofobie vůči příchozím
? Česká republika ? pracovní imigrace do ČR
? Srovnávací analýza: Irsko a Česká republika
(data z mezinárodního výzkumu ISSP 1995: Národní identita I. & 2003:
Národní identita II.)
o Zaměření se na problém národní identity, vztah k imigrantům, problém sociálního začlenění a vnitrospolečenských napětí
o K možnostem hypotéz o shodách a zřetelných odlišnostech vývoje (nejen) pracovní migrace a multietnických vztahů
? Závěr: Situace v Irsku ? inspirace pro ČR? K šancím interkulturní společnosti
Poznámka: v průběhu přípravy bude mít diplomantka opakovanou možnost návštěvy
Irska, sběru zdrojů a diskuse s kolegy z oboru ke zvolenému tématu.


Doporučená literatura: (V naprosté většině jde o tituly diplomantem samostatně zvolené.)
Aguirre, A. Jr., Turner, J.H. 1998. American Ethnicity: The Dynamics and Consequences of Discrimination. New York: McGraw-Hill
Bauman, Z. 2000. Tekutá modernita. Praha: Mladá fronta
Bauman, Z.1998. Europe of Strangers. Working Paper Series, Oxford
Bauman, Z.1995. Úvahy o postmoderní době. Praha: Sociologické nakladatelství
Breffny, B. 2000. The Irish World ? the history and cultural achievements of the Irish people. Thames and Hudson 2000
Cantillon, S., Corrigan, C., Kirby, P., O´Flynn J. 2001. Rich and Poor. Dublin: Oaktree
Conner, L. 1997. Irish Immigration and the Construction of Scottish Identity. British Association of Irish Studies
Deleuze, G. 1968. Différence et répetition, Paris: PUF
Farrell, F. a Watt, P. 2001. Responding to Racism in Ireland. Dublin: Veritas
Gál, F. 1998. O jinakosti. Praha: G plus G
Gasset, O. y. 1993. Evropa a idea národa. Praha: Mladá fronta
Gellner, E. 1993. Národy a nacionalismus. Praha: Hříbal
Giddens, A. 2000. Sociologie. Praha: Argo
Gordon, M. 1979. Human nature, Class and Ethnicity. New York: Oxford University Press
Kelleher, P. a Kelleher, C. 2004. Voices of Immigrants. The challenges of Inclusion.
Dublin: Immigrant council of Ireland
Kristeva, J. 1988. Étrangers a nous-memes. Paris: Fayard
Lévi-Strauss, C.-L.1999. Rasa a dějiny. Praha: Atlantis
Mac Éinrí, P., Walley, P. 2003. Labour Migration intoIreland. Dublin: Immigrant council of Ireland
McWilliams, D. 2006. The pope´s children. Ireland´s new elite. Dublin: Gill & Macmillan Merton, R.K.2000. Studie ze sociologické teorie. Praha: SLON
Milton, J. 1998. Basic Concepts of Intercultural Communication. Boston: Intercultural Press
Sanchez-Mazas, M. 2004. Racisme et xénophobie. Paris: Presses Universitaires de France
Storti, C. 1994. Cross- Cultural Dialogues. Boston: Intercultural Press
Tesař, F. 2007. Etnické konflikty. Praha: Portál
Další zdroje a odkazy:
http://migration.ucc.ie - články věnované problematice irské emigrace a imigrace
www.issp.org - datový archiv ISSP, mezinárodní výzkum Národní Identita I. (1995) a především Národní Identita II. (2003)
www.soc.cas.cz - Sociologický ústav AVČR, data z českého šetření Národní Identita I. (ISSP: 1995) a Národní identita II. (ISSP: 2003)
Zdrojem budou i stati z odborných časopisů a tituly dostupné na internetu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK