Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Kontexty komunitního života v prostředí dnešního města
Název práce v češtině: Kontexty komunitního života v prostředí dnešního města
Název v anglickém jazyce: Contexts of a community life in contemporary town
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Richard Růžička, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.02.2008
Datum zadání: 04.02.2008
Datum a čas obhajoby: 08.09.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předpokládá se práce převážně (ne tedy výlučně) teoreticko-analytického obsahu. Podle možností nebo vnitřní potřeby postupu studia může být zvýrazněna též úloha sekundárně analytické práce a konfrontace elementárních zjištění (dat).
Předběžná osnova bakalářské práce:
1. Vymezení pojmu komunity, zasazení do městského prostředí
1.1. Komunita a skupina; základní zřetele studia komunit (komunitní
kontrola, moc atd.)
1.1. Vznik komunity v prostředí města
1.2. Dynamizující prvky vzniku městské komunity
2. Druhy komunit ve městě
2.1. Komunity spojující aktéry společnou aktivitou
2.2. Lokální komunity a jejich místo v dnešním městě
2.2.3 Proměna funkce sousedství
2.3. Virtuální komunity, ?falešná blízkost?
3. Vliv komunity na jedince
3.1. Je komunita nahrazení rodiny?
3.2. Utváření identity; rozpad identity; společná identita
3.3. Pozitivní a negativní vliv (zájmové skupiny versus delikventní skupiny)
4. Budoucnost komunit
4.1. Sémantický posun pojmu komunita
4.2. Změna rozsahu komunity vlivem vývoje
Tématika městského prostředí:
Dickens,P.: Urban Sociology. Society. Locality and Human Nature. London: Harvester Wheatsheaf 1990
Mann, P.H.: An Approach to Urban Sociology. London: Routledge & Kegan Paul 1965
Mareš, Petr: Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: Sociologické nakladatelství 1999
Možný. I.: Sociologie rodiny. Praha: SLON 2002 (příp. Rodina a společnost. .. 2006)
Musil,J.: Lidé a sídliště, Praha: Svoboda 1985 (a předcházející publikace autora: Sociologie bydlení. Praha: Svoboda 1969. Sociologie soudobého města. Praha: Svoboda 1967. Apod.)
Sýkora, L. 2003. ?Suburbanizace a její společenské důsledky.? Sociologický časopis 39 (2003), 2, s. 217-233.
Tématika komunit - obecně:
Hartl P.: Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha: SLON 1997
Vaniše, J.: Rodí se nová naděje (čím je a má být komunita). Praha: Zvon 1997
- náboženských komunit:
Columba, S.: Modlitba a komunita. Benediktínská tradice. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2004
Hora,L.: Problematika tzv. alternativní religiozity, Praha: Karolinum 1995
- etnických komunit:
Šimíková, I. Vašečka, I. a kol.: Mechanismy sociálního vylučování romských komunit na lokální úrovni a nástroje jejich integrace. Brno: Barrister & Principal, 2004
Bittnerová, B. a kol.: Kdo jsem a kam patřím? Identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky. Sofis 2005
- lokálních komunit:
Vajdová, Z., 2003. ?Local community transformation: the Czech Republic 1990-2000.? In Smith Simon, (ed.). Local Communities and Post-Communist Transformation. London and N.Y., RoutledgeCurzon.
Saunders, Peter: Urban Politics: A Sociological Interpretation. London: Hutchinson 1979.
Knihy k tématům město/venkov:
(obsahují nebo mají obsahovat i zpracovávané téma komunita ve městě např.:)
Slepička, A.: Venkov nebo město. Praha: Svoboda 1994
Patočka, J.: Sociologie města I. Praha: VŠE 2005
Heřmanová E., Patočka J.: ?Regionální sociologie, sociologie prostoru a prostředí.? Praha. Oeconomica 2006.
Internetové odkazy (pro jejich počet uveden jen příklad k virtuálním komunitám):
http://www.lupa.cz/clanky/existuje-online-komunita/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK