Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biotické a abiotické faktory ovlivňující chování včel
Název práce v češtině: Biotické a abiotické faktory ovlivňující chování včel
Název v anglickém jazyce: Influence of biotic and abiotic factors on bee behaviour
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2008
Datum zadání: 31.01.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2008
Oponenti: doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Náplní mé bakalářské práce je etologie včel v závislosti na abiotických a biotických faktorech. Zaměřím se především na tři čeledi: Halictidae, Colletidae a Andrenidae. Většina včel patřící do těchto čeledí jsou samotářské druhy, mají tedy podobné chování, které lze velmi dobře porovnávat.
Nejdříve se budu věnovat abiotickým faktorům: vítr, sluneční záření, poloha hnízda na světle či ve stínu, déšť a teplota. Teplota je nejvýraznějším faktorem ovlivňujícím chování včel, proto se jím budu zabývat nejvíce.
Dále rozeberu vliv biotických faktorů: kvetení rostlin, parazitismus (vnitrodruhový a mezidruhový) a kleptoparazitismus. U jednotlivých čeledí a druhů porovnám, jak se liší doba prvního vylétnutí pro pyl a nektar a doba strávená mimo hnízdo.
Porovnání všech známých a dosud studovaných biotických a abiotických faktorů nám může ukázat důležitý vhled do složitosti včelího chování.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis is about influence of abiotic and biotic factors on bee ethology. My attention is directed to three bee families: Halictidae, Colletidae, and Andrenidae. Solitary behaviour is the most common life strategy of bees in these groups, thus their behaviour is similar and well comparable among the species.
First, I will follow abiotic factors: wind, solar radiation, nest position (on sun or in shade), rainfalls and temperature. Temperature seems to be strongest factor affecting bee behaviour. For this reason I will explicate this factor in detail.
I will also focuse on influence of biotic factors: parasitism (intraspecific and interspecific) and kleptoparasitism. I will compare timing of the first foraging trip in a day and time spent out of a nesting area in individual species and families.
Comparison of all known and so far studied biotic and abiotic factors can show important view to the complexity of be behaviour.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK