Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tvorba a hodnocení tematickych map sestavenych podle navrhů uživatelů
Název práce v češtině: Tvorba a hodnocení tematickych map sestavenych podle navrhů uživatelů
Název v anglickém jazyce: Creation and assessment of thematic maps constructed according to suggestions of their users
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.02.2008
Datum zadání: 26.02.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2008
Oponenti: Mgr. Pavel Šára
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem magisterské práce je vytvořit tematické mapy podle návrhů znakových klíčů oslovených uživatelů a tyto mapy zhodnotit formou měřených úkolů nad sestavenými mapami.
Student v úvodu řešení provede výběr tématu map, jejich měřítko a zaměření. Osloví vybrané skupiny uživatelů a získá od nich návrhy znakových klíčů pro tematický obsah zvolených map. Provede hodnocení kartografické správnost těchto klíčů a s využitím nejvhodnějších klíčů sestaví několik map zvoleného tématu. Tyto mapy využije ke zhodnocení informační hodnoty jednotlivých map formou měření úkolů řešených nad mapami. V závěru se student vyjádří co nejkonkrétněji k vhodnosti/nevhodnosti znakových klíčů navržených uživateli.
Student provede rešerši problematiky tvorby znakových klíčů zvoleného tématu. Pro hodnocení informační hodnoty zváží využití prostředí webu. V závěru studen sestaví návod na realizaci těchto přístupů ve vybraném softwarovém prostředí a vytvoří vzorové ukázky nejvhodnějšího znakového klíče a v něm sestavené mapy. V závěru provede diskusi, ve které zhodnotí výsledky své práce s ohledem na možnosti kartografické tvorby v prostředí GIS.
Shromážděná data a všechny mapy přiloží k práci v digitální, popř. analogové formě.
Seznam odborné literatury
Čapek, R. a kol. (1992): Geografická kartografie. Praha, SPN, 373 s.
Hojovec, V. a kol. (1987): Kartografie. Praha, GKP, 660 s.
Murdych, Z. (1987): Tematická kartografie. Praha, MŠMT, 248 s.
Voženílek, V. (2002): Diplomové práce z geoinformatiky. Olomouc, UP, 61 s.
Voženílek, V. (1999): Aplikovaná kartografie I - tematické mapy. Olomouc, Vydavatelství UP, 178 s.
práce Petersona, Carthwrighta, Robinsona, Pravdy, Ormelinga a Kraaka,
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK