Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj regionální diferenciace pěstování brambor v Česku s důrazem na transformační období po roce 1990
Název práce v češtině: Vývoj regionální diferenciace pěstování brambor v Česku s důrazem na transformační období po roce 1990
Název v anglickém jazyce: The development of regional differentiation of growing potatoes in the Czech Republic with emphasis on the transformation period after 1990
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2008
Datum zadání: 01.02.2008
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2008
Oponenti: Mgr. Jan Skála
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předkládaná práce se zabývá vývojem regionální diferenciace pěstování brambor v Česku s důrazem na období transformace zemědělství po roce 1990. Hlavním cílem práce je zachytit a zhodnotit změny geografického rozložení pěstování brambor v Česku v průběhu sledovaného období a identifikovat příčiny těchto změn. S využitím získaných poznatků jsou diskutovány možnosti budoucího vývoje. Pozornost je věnována i situaci v navazujících článcích agrokomplexu, tj. geografické struktuře dodavatelů brambor do maloobchodních řetězců a případové studii dodavatelských vztahů Škrobáren Pelhřimov, a.s.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with the development of regional differentiation of growing potatoes in Czechia with emphasis on the transformation period of agriculture after 1990. The main aim is to describe and to evaluate the changes of the geographical distribution of growing potatoes in Czechia during the period under consideration and to identify the causes of these changes. Using this gained knowledge the possibilities of future development are discussed. Attention is also paid to the situation in the subsequent elements of agrocomplex, i.e. the geographical structure of retail potatoes-suppliers and the case study of supply relations of Škrobárny Pelhřimov, a.s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK