Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj společenstva zooplanktonu v nově vytvořených tůních
Název práce v češtině: Vývoj společenstva zooplanktonu v nově vytvořených tůních
Název v anglickém jazyce: Zooplankton community development in newly created small pools
Klíčová slova: zooplankton, kolonizace, disperze, vývoj společenstva, lokální vs. regionální faktory, nový habitat, tůň.
Klíčová slova anglicky: Zooplankton, colonization, dispersal, community build-up, local vs. regional factors, new habitat, pool.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.01.2008
Datum zadání: 12.09.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:01.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2010
Oponenti: RNDr. Miloslav Devetter, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce je zaměřena na hodnocení sukcese-vývoje populací zooplanktontů v nově vytvořených experimentálních tůních, přičemž hlavní důraz je kladen na postavení a ekologický význam klanonožců (Copepoda). Součástí práce budou experimenty "ins situ" hodnotící efekt predace klanonožců (v kombinacích s jinými dominantními predátory - koretrami) na planktonní společenstvo. Studie je součástí mezinárodního projektu BIOPOOL v rámci programů ESF EuroCores/EuroDIVERSITY.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This study aims to follow a development of zooplankton communities within an array of newly created small experimental pools. Beside the general scope dealing with the whole community, this study is particularly focused on predatory copepods (Copopoda: Cyclopoida). We intend to assess their impact on community using field "in situ" experiments. This study is a part of international project BIOPOOL within the framework of EFS programme EuroCores/EuroDIVERSITY.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK