Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika financování občanských sdružení ve sportu v konkrétních podmínkách TJ Sokol Radotín
Název práce v češtině: Problematika financování občanských sdružení ve sportu v konkrétních podmínkách TJ Sokol Radotín
Název v anglickém jazyce: The problems of civic association financing - a concrete example of TJ Sokol Radotín
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2006
Datum zadání: 15.04.2006
Datum a čas obhajoby: 30.04.2008 08:30
Místo konání obhajoby: UK FTVS, odd. managementu sportu, 113
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:11.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 30.04.2008
Oponenti: Oponent B
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem této práce je analýza současného systému financování nestátních neziskových organizací. Dále charakteristika, povinnosti a možnosti NNO týkající se daňové problematiky těchto organizací, jež jsou velmi úzce spojeny s tématem financování. Tato analýza bude provedena na základě teoretických východisek získaných studiem odborné literatury a takto zjištěné poznatky budou porovnávány s praxí daného občanského sdružení. Na základě získaných údajů se pokusím poukázat na možnosti zlepšení rozpočtu klubu. Ve své práci podrobněji popíši proces získávání dotací a grantů od města, kraje, státu. Toto bude doplněno o novou možnost získání finančních prostředků v ČR, a to jsou dotace z Evropské unie. Ve spolupráci s jednatelem TJ Sokol Radotín jsem zažádala o dotace u Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Uvedu zde výsledek těchto žádostí, pokud bude znám ještě před ukončením mé diplomové práce.

Z výše uvedeného předmětu zkoumání vyplývají následující cíle:
? prostudovat literární prameny týkající se dané problematiky a formulovat teoretická východiska,
? vypracovat základní charakteristiky občanského sdružení TJ Sokol Radotín,
? zjistit současný stav financování, daní v klubu TJ Sokol Radotín a provést analýzu současného systému,
? zhodnotit tento stav v organizaci a vymezit případné zjištěné nedostatky,
? navrhnout vhodná opatření zaměřená na úplnou či částečnou eliminaci zjištěných nedostatků,
? navrhnout a podat žádost o dotace a granty u Magistrátu hlavního města Prahy, MŠMT,
? zjistit výsledek těchto žádostí a zhodnotit případný neúspěch žádostí.

Seznam odborné literatury
1. Topinka, J.: Daňové povinnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů.
209 stran, Praha: Olympia, 2007, ISBN 978-80-7376-014-4
2. Topinka, J., Stanjura, J.: Občanská sdružení ve sportu, právní, účetní, daňové problémy. 262 stran, Praha: Olympia, 2001, ISBN 80-7033-223-9
3. Růžičková, R.: Neziskové organizace, vznik, účetnictví, daně, určeno zejména pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace, 8. aktualizované vydání. 231 stran, Ostrava: ANAG, 2006,
ISBN 80-7263-343-0
4. Čáslavová, E.: Management v tělesné výchově a sportu. 51 stran, Praha: Karolinum, 2007
5. Čáslavová, E.: Management sportu. 172 stran, Praha: East West publishing, 2000, ISBN 80-7219-010-5
6. Tsapikidou, D. G., Liljegren, C., Venables, T., Sodomka, V.: Průvodce fondy EU pro neziskové organizace, Cesta labyrintem financování EU. 230 stran, Praha: Nadace rozvoje občanské společnosti, 2003
7. Hamerníková, B.: Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru. 213 stran, Praha: Eurolex Bohemia, 2000, ISBN 80-9027-523-0
8. Marek, J., Bošková, A.: Daňová a účetní specifika neziskových organizací, 122 stran, Praha: Bilance, 1999
9. Čepelka, O.: Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie, 1. vydání. 136 stran, Liberec: Občanské sdružení Omega, 2003, ISBN 80-902376-3-0
10. Frič, P., Goulli, R.: Neziskový sektor v České republice, 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, ISBN 80-86432-04-1
11. Hanzalová, O. a kol.: Účetnictví, daně a mzdy v nevýdělečné organizaci,
8. aktualizované vydání, Praha: Verlag Dashöfer, 2004
12. Novotný, J.: Ekonomika sportu. Praha: ISV, 2000
13. Rektořík, J. a kol.: Organizace neziskového sektoru. 177 stran, Praha: Ekopress, 2001, ISBN 80-86119-41-6
14. Svobodová, J., Šafránek, Z.: Účtová osnova, České účetní standardy, Postupy účtování pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 270 stran, Olomouc: Anag, 2005, ISBN 80-7263-258-2
15. Duben, R.: Neziskový sektor v ekonomice a společnosti, 1. vydání. 376 stran, Praha: Codex Bohemia, 1996, ISBN 80-85963-19-1
16. Bém, J.: Financování nestátních neziskových organizace v České republice. Praha, 2004
17. Boukal, P., Vávrová, H., Novotný, J.: Ekonomika a řízení neziskových organizací. 66 stran, Praha: Oeconomica Praha, 2003, ISBN 80-245-0604-1
Předběžná náplň práce
Cíl práce: Zjistit současný stav financování a daňové problematiky ve sportovním klubu TJ Sokol Radotín, patřící v kategorii velikosti občanských sdružení mezi nejpočetnější skupinu. Podle těchto zjištění provést analýzu díky níž je možné zhodnotit stav v organizaci. Podrobněji rozebrat otázku dotací klubu. Na závěr navrhnout vhodná opatření na úplnou či částečnou eliminaci zjištěných nedostatků.

Metody: K seznámení s finanční situací klubu jsem použila rozhovory s vedením klubu a analýzu dokumentace občanského sdružení TJ Sokol Radotín. Pro zpracování finanční situace jsem zvolila užití statistických metod. Odbornou literaturu a internetové stránky týkající se dané problematiky jsem analyzovala pro interpretaci výsledků klubu a zhodnocení současného stavu.

Výsledky: Při současné finanční situaci TJ Sokol Radotín není narušen chod občanského sdružení. Ale pro rapidnější zlepšování finanční situace této nestátní neziskové organizace je potřeba zlepšit personální zajištění, resp. zvýšení zájmu o dobrovolnou činnost.

Klíčová slova: nestátní neziskové organizace, občanské sdružení, financování, dotace, grant, rozpočet
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK