Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Průzkum názorů obyvatel Prahy na cyklistickou infrastrukturu
Název práce v češtině: Průzkum názorů obyvatel Prahy na cyklistickou infrastrukturu
Název v anglickém jazyce: Public opinion poll of Prague's inhabitants about cycling transportation system
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.09.2007
Datum zadání: 22.09.2007
Datum a čas obhajoby: 22.09.2008 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS, katedra základů kinantropologie, odd. manag. sportu
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Oponenti: Ing. Miroslava Navrátilová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem této diplomové práce je zjistit pomocí marketingového výzkumu názory pražské veřejnosti na cyklistickou dopravu v Praze. Tedy shromáždit dostatečný počet vyplněných dotazníků a následně jejich výsledky důkladně analyzovat a zaznamenat do grafů či tabulek. V případě zajímavých či nečekaných odpovědí vyvodit závěry a navrhnout možná řešení vzniklých problémů.

Konkrétněji bych chtěl v mém výzkumu zjistit tyto skutečnosti:

1. Celkový vztah Pražanů ke sportu, konkrétněji potom k jízdním kolům a k cyklistice.

2. Vyzkoumat jejich názor na cyklistiku v Praze, na její bezpečnost a na případné akce úzce související s cyklistikou. Zjistit také, jestli si myslí, že jsou pražské cyklostezky budovány dostatečně rychle, co případnému budování brání a jestli vidí pokrok v jejich rozšiřování například v okolí svého domova

3. Velmi důležitým faktorem bude i spokojenost pražské veřejnosti se sítí cyklostezek a cyklotras na území hlavního města, dále pak i s jejich značením. Zároveň zjistit jejich názor na in-line bruslaře a na zpřístupnění cyklostezek pro ně.

4. Vyzkoumat jejich postoj k možnostem přepravy jízdních kol v městské hromadné dopravě.

Seznam odborné literatury

1. BAKALÁŘ, R., CIHLÁŘ, J., ČERNÝ, J., Zlatá kniha cyklistiky 1984 Praha: Olympia

2. BENETT, P. D, McCORMACK, A. J.: Marketing. McGraw ? Hill book, 1988.

3. BOHÁČ, Š., ŠTĚPÁNEK, P. Studie rozvoje cyklotras na Praze 7. 2000

4. FORET, M.; STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0385-8.

5. FORET, M., PROCHÁZKA, P., URBÁNEK, T.: Marketing ? základy a principy. 1. vydání. Brno: Computer Press. 2003. ISBN 80-722-6888-0.


6. HAGUE, P.: Průzkum trhu. 1. vydání. Brno: Computer Press. 2003. ISBN 80-7226-917-8.


7. KOTLER, P.:Marketing management. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, s.r.o. 2001. ISBN 80-247-0016-6.


8. KOTLER, P.: Marketing podle Kotlera. Jak vytvářet a ovládnout nové trhy. 1. vydání. Praha: Management Press. 2000. ISBN 80-7261-010-4.


9. PŘIBOVÁ, M. a kol.: Marketingový výzkum v praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, s.r.o.. 1996. ISBN 80-7169-299-9.


10. RŮŽIČKA, J. 1992. Utopie nebo realita cyklistické dopravy v ČSFR 1. vyd. Brno: Dopravní klub ČSFR.

11. SOULEK, I., MARTÍNEK, K. Cyklistika. 2000. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 8071699519

12. TCHOŘ, V. a kol., Rozvoj cyklistické dopravy v České republice I.Díl. Brno: Centrum dopravního výzkumu. 1994

13. TCHOŘ, V. a kol., Rozvoj cyklistické dopravy v České republice II.Díl. Brno: Centrum dopravního výzkumu. 2000. ISBN 80-9021-41-7-7

14. Český a slovenský dopravní klub. Jak zlepšit dopravu ve městě. 1995.

15. Centrum dopravního výzkumu (CDV). Metodická příručka Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR. 2002.

Předběžná náplň práce
Diplomová práce je zaměřena na marketingový výzkum veřejného mínění o cyklistické dopravě v Praze. Obyvatelé hlavního města odpovídali na otázky týkající se jejich spokojenosti s nabídkou cyklostezek a cyklotras a případných komplikací bránících jim v častějším užívání jízdního kola. V druhé části práce jsou výsledky výzkumu analyzovány a pro přehlednost zaznamenány do grafů. Na závěrečných stránkách jsou pak z těchto výsledků vyvozeny závěry, definovány problémy a navrhnuta možná řešení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma theses are concerned with marketing research of public opinion poll about cycling transportation in Prague. The main part of the theses deals with the questionnaires that were taken from Prague?s inhabitants. The aim of the theses is to describe and analyze the opinions of inhabitants about cycling transportation, traffic network and it?s safeness in Prague! Also, it tries to recognize the weak points of the current system of cycling routes and any complications that might restrain inhabitants from using bicycle in the city. The next part of the paper analyzes the questionnaires while using the tables and graphs to describe opinion poll. The final part concludes the results of the research and defines weaknesses, problems and tries to suggest feasible solutions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK