Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chemické signály jako zdroj informací o predačním nebezpečí
Název práce v češtině: Chemické signály jako zdroj informací o predačním nebezpečí
Název v anglickém jazyce: Chemical cues of predation risk
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.12.2007
Datum zadání: 15.08.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2008
Oponenti: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracovat rešerši stávající literatury na téma "predation risk assessment", se zvláštním zřetelem na ptáky. Práci zaměřit na následující problémové okruhy: 1) Teoretické modely popisující proces hodnocení predačního rizika a predikující jeho výsledky. 2)Experimentální testování teoretických modelů. 3)Hodnocení predačního rizika jako empirická charakteristika chování živočicha: a) které faktory ovlivňující riziko predace jsou předmětem studia, b) zda a nakolik se liší studované faktory u různých živočišných skupin, c) existují faktory studované u jiných skupin, které jsou při výzkumu antipredačního chování ptáků opomíjeny?
Seznam odborné literatury
Pro získání základního přehledu o studované problematice lze využít: Caro T.,2005: Antipredation Behaviour in Birds and mammals. The University of Chicago Press. Shromáždění primární literatury je základním úkolem řešitelky.
Předběžná náplň práce
Nezbytným předpokladem efektivního antipredačního chování je správné vyhodnocení povahy a míry akutnosti nebezpečí. Existují teoretické modely, které popisují pravidla takového hodnocení a predikují jeho výsledky. V experimentálním výzkumu antipredačního chování se však příliš neuplatňují. Ten se zaměřuje na dílčí faktory, které riziko predace ovlivňují. Bylo by užitečné porovnat faktory studované u různých živočišných skupin a pokusit se tak dospět ke komplexnímu pojetí "predation risk asssessment"
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The precise assessment of predation risk is the essesntial precondition of efficient antipredation behaviour. There are some theoretical models describing the proccess and predicting the results of predation risk assessment. However, they are not widely used in experimental research of antipredation behaviour that are usually concerned with partial factors affecting predation risk. It seems to be rewarding to compare factors occured in different animals groups and to acquire more complex concept of predation risk assessment.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK