Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vyhodnocení tlakových změn v průběhu oporové fáze běhu u výkonnostních běžců a triatlonistů
Název práce v češtině: Vyhodnocení tlakových změn v průběhu oporové fáze běhu u výkonnostních běžců a triatlonistů
Název v anglickém jazyce: Evaluation of Pressure Changes During the Stance Phase
of Running in Competitive Runners and Triathletes
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Josef Horčic, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2008
Datum zadání: 09.09.2008
Datum a čas obhajoby: 03.09.2009 11:00
Místo konání obhajoby: LSM FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:03.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2009
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce má charakter pilotní studie, které ze zúčastnila nehomogenní skupina pěti běžců ? dvou výkonnostních běžců, dvou výkonnostních běžkyň a jednoho rekreačního běžce. U každého z probandů byla provedena analýza distribuce tlaku chodidla na podložku v průběhu oporové fáze na počátku a na konci souvislého běhu pomocí Pedar-X systému společnosti Novel. Jeden výkonnostní běžec a jedna výkonnostní běžkyně absolvovali souvislé, rovnoměrně stupňované zatížení, přičemž se sledovaly změny distribuce tlaku chodidla na podložku a změny doby trvání oporové fáze v závislosti na zvyšující se rychlosti běhu. Zbývající probandi ? výkonnostní běžec, výkonnostní běžkyně a rekreační běžec absolvovali souvislé rovnoměrné zatížení, při kterém se sledovaly změny distribuce tlaku chodidla na podložku a změny doby trvání oporové fáze v závislosti na zvyšující se únavě.
Předběžná náplň práce
Cílem této diplomové práce je zjistit, zda u výkonnostních běžců dochází ke změnám distribuce tlaku chodidla na podložku v průběhu oporové fáze souvislého rovnoměrného a souvislého stupňovaného běhu v závislosti na rostoucí únavě a intenzitě zatížení. Dále ukázat na praktický význam tenzometrie pro hodnocení techniky a ekonomiky běhu a možnosti jejího využití pro prevenci strukturálních a funkčních změn nohy vlivem extrémní zátěže.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to determine, whether any changes in plantar pressure distribution occur in competitive distance runners during the stance phase of continuous steady running and continuous accelerating running depending on increasing fatigue and loading intensity, as well as, to show a practical significance of tensometrics for running technique and running economy evaluation, and show the options of its application in prevention of structural and functional changes of foot resulting from an extreme loading.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK