Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití kompenzačních cvičení a balančních pomůcek v atletice
Název práce v češtině: Využití kompenzačních cvičení a balančních pomůcek v atletice
Název v anglickém jazyce: Use of compensacory aids balance exercises in athletic
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jarmila Segeťová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.06.2008
Datum zadání: 16.06.2008
Datum a čas obhajoby: 20.09.2010 13:45
Místo konání obhajoby: katedra atletiky
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:02.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2010
Oponenti: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Úvod obsahující cíl a základní problematiku
2.Studium literárních poznatků, zjistit a vymezit pojmy zaměřené k problematice: pohyblivost a koordinace (Dovalil, Choutka), sportovní kineziologie (Véle, Javůrek, kineziologie posturálního systému a kloubní vůle (Tichý), fyziologie těl. zátěže (Máček a Vávra), svalová rovnováha (Kubelíková, Vávrová),senzomotorická stimulace (Bratislava: Rehabilitace, 1992.34s.)
3. Zdůvodnění struktury práce, vlastní zpracování, definování cíle,úkolů práce, problémových bodů,metod práce,výsledky a diskuse práce
4. Závěr obsahující shrnutí a zhodnocení práce
5. Zhodnocené výsledky interpretovat a doporučit do praxe (sport. tréninku a rehabilitace)
Seznam odborné literatury
1.DYLEVSKÝ, I., KÁLAL, J., KOLÁŘ, P. a kol. Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada Publihing,1997.
2.CHOUTKA, M., DOVALIL,J. Sportovní trénink. Praha:Karolinum, 1991.
3.KÁBELÍKOVÁ, K., VÁVROVÁ, M. Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy(průprava ke správnému držení těla). 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 240 s.
4.KOLÁŘ, P. Typická zranění pohybového aparátu u atletů, jejich léčba a prevence. Ústní sdělení. Kurz trenérů olympijské solidarity MOV,Nymburk. 20.10.2006.
5.PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998.270 s. ISBN 80-7184-569-8.
6.RYCHLÍKOVÁ, E. Funkční poruchy kloubů končetin. 1.vyd. Praha: Grada Avicenum, 2002.256 s. ISBN 80-247-0237-1.
7.TICHÝ, M. Kloubní vůle u normálního kloubu a kloubu s funkční blokádou. In TICHÝ, M. (editor) Teorie a praxe ve fyzioterapii. Sborník z vědeckého semináře s mezinárodní účastí. Ústí nad Labe: ÚZSUJEP, 2003,s 12 ? 17. ISBN 80-7044-480-0.
7.VÉLE, F. Kineziologie posturálního systému. 1. vyd. Praha: Karolinum,1995.85 s.
8.ZOTKO,P. Prevence zranění, specifické cvičení pro šlachy a vazy. Přel. Sportis. Vol.40, Modern athlete and coach. No. 3, 2002,pp.3740.
9.BLAHUŠ, P., KOVÁŘ, R. Stručný úvod do metodologie. Praha: UK, 1970. 50 s.
10.ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271. ISBN 80-7198-173.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK