Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elektronická sbírka řešených úloh z elektřiny a magnetismu - elektrostatika
Název práce v češtině: Elektronická sbírka řešených úloh z elektřiny a magnetismu - elektrostatika
Název v anglickém jazyce: Electronic Collection of Solved Problems in Electromagnetism - Electrostatics
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2007
Datum zadání: 29.10.2007
Datum a čas obhajoby: 09.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2010
Oponenti: doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.
Zásady pro vypracování
1. Zmapovat tématickou oblast elektrostatika z hlediska výuky na SŠ.
2. Ve spolupráci s vedoucí práce vytipovat z dostupné literatury vhodné úlohy, které dobře ilustrují příslušné fyzikální zákony z této oblasti. Vybrané úlohy by měly společně se stávajícími úlohami sbírky pokrývat celé téma elektrostatika.
3. K vybraným úlohám vytvořit podrobná strukturovaná řešení včetně obrázků a vhodných nápověd tak, aby vytvořená sbírka příkladů mohla být využívána pro samostudium a čtenáře vedla k aktivnímu přemýšlení nad předkládanými problémy.
4. Řešení úloh včetně vhodných obrázků vypracovat v takové elektronické formě, která umožní okamžitou publikaci vytvořené sbírky na serveru KDF.

5. Z literatury vytipovat vhodná kriteria pro porovnávání sbírek úloh z fyziky.
6. Provést analýzu dostupných sbírek úloh z fyziky dle vytvořených kriterií (analýzu zaměřit na kapitolu elektřina a magnetismus).
7. Výsledky analýzy interpretovat z hlediska vhodnosti použití jednotlivých sbírek.
Seznam odborné literatury
Sedlák B., Štoll I: Elektřina a magnetismus, Academia , Univerzita Karlova Praha 1993
Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika. český překlad VUTIM Brno a Prometheus Praha, 2001
Příklady z elektřiny a magnetismu, kolektiv, skripta SPN Praha 1982
Ročenky FO a Fykosu (Fyzikálního korespondenčního semináře)
Středoškolské učebnice a sbírky příkladů
a další materiály dle pokynů vedoucí práce
Předběžná náplň práce
Práce navazuje na bakalářské práce Elektronická sbírka řešených úloh z elektřiny a magnetismu I. a II., které byla obhájeny na konci akademického roku 2007. V rámci těchto prací byl vytvořen základ elektronické sbírky úloh z elektřiny a magnetismu. Cílem této práce je doplnit úlohy do části elektrostatika, tak aby tato část obsahovala typové úlohy z této oblasti odpovídající úrovni na pomezí střední a vysoké školy, a dle možností doplnit i úlohy ostatních úrovní.

Kromě tvorby dalších úloh se práce zaměří na porovnání stávajících sbírek úloh (klasických i elektronických) a zhodnocení jejich obsahu. Na základě získaných informací zhodnotí vhodnost jednotlivých sbírek úloh a zformuluje doporučení vedoucí k vylepšení vznikající elektronické sbírky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is continuation of the two bachelor theses titled Electronic Collection of Solved Problems in Electromagnetism I and II. Their goal was to prepare base of the electronic collection of solved problems in electromagnetism. The aim of this thesis is to add more tasks and problems into the chapter Electrostatics on the high school level.

In addition to tasks creation, the thesis is aimed at the comparison of the collections of physics problems. On the basis of gained knowledge evaluation of suitability of various collections and some recommendations for their creation shloud be made.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK