Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
NMR relaxace jader 1H v glycerolu
Název práce v češtině: NMR relaxace jader 1H v glycerolu
Název v anglickém jazyce: NMR Relaxation of 1H Nuclei in Glycerol
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Englich, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2007
Datum zadání: 05.11.2007
Datum a čas obhajoby: 16.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2008
Oponenti: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium literatury ([1], [2]) týkající se principů metody jaderné magnetické rezonance (NMR).
2. Naučit se samostatně obsluhovat spektrometr NMR. Zvládnout metodiku měření relaxačních dobb spin-mřížkové (T1) a spin-spinové (T2) relaxace.
3. Změřit relaxační doby T1 a T2 v systému vzorků glycerolu ředěného deuterovanou vodou (D2O). Pro stejný systém vzorků změřit dynamickou viskozitu.
4. Zpracovat a interpretovat naměřená data s cílem posoudit vliv intermolekulárních interakcí.
Seznam odborné literatury
[1] J.Englich, J.Pilař, B.Sedlák: Experimentální metody biofyziky II., skriptum MFF UK, SPN Praha 1983
[2] C.P.Slichter: Principles of Magnetic Resonance, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1978
[3] N.Blombergen, E.M.Purcell, R.V.Pound: Relaxation Effects in NMR Absorbtion, Phys. Rev. 73, p.679, (1948)
Předběžná náplň práce
V klasické práci [3] byla studována spin-mřížková NMR relaxace jader 1H v bezvodém glycerolu v závislosti na telotě. Byla nalezena typická závislost relaxační doby T1 na korelační době stanovené z podílu viskozity a teploty. Relaxační proces má dvě hlavní složky dané intermolekulární a intramolekulární dipól-dipólovou interakcí. Jejich podíl však nebyl v práci [3] oddělen. Studiem závislosti relaxačních dob na koncentraci glycerolu ředěného D2O bude možno podíl obou příspěvků posoudit.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK