Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výpočet šumovej teploty antén
Název práce v jazyce práce (slovenština): Výpočet šumovej teploty antén
Název práce v češtině: Výpočet šumové teploty antén
Název v anglickém jazyce: Antenna Noise Temperature Calculation
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Štanclová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2007
Datum zadání: 15.10.2007
Datum a čas obhajoby: 23.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2008
Oponenti: Mgr. Jan Zvánovec
 
 
 
Zásady pro vypracování
Program bude určený na výpočet šumovej teploty antény pre rôzne elevačné uhly. Program bude umožňovať výpočet šumovej teploty z obecného vyžarovacieho diagramu resp. z výstupov modelov simulátorov elektromagnetického poľa. Vyžarovací diagram bude daný pomocou tabuľky vyjadrenej vo formáte ASCII, v jednostupňových alebo päťstupňových inkrementoch. Šumové okolie antény bude tabuľka daná buď obecne, alebo ju bude môcť užívateľ sám definovať. Výstupom bude tabuľka závislosti šumovej teploty antény na elevačnom uhle. Túto šumovú teplotu dostaneme zjednodušene integrovaním vyžarovacieho diagramu vynásobeného šumovým okolím antény.

Software bude pracovať pod OS Windows, bude implementovaný v jazyku C++. Súčasťou bude grafické rozhranie, ktoré bude užívateľovi umožňovať pohodlné zadanie vstupu dát a ktoré sa bude starať aj o zobrazovanie výslednej tabuľky.

O technické zabezpečenie sa bude starať Katedra elektromagnetického pole, Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze.

Odborný konzultant: Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. Katedra elektromagnetického pole FEL ČVUT
Seznam odborné literatury
Thomas A. Milligan: Modern Antenna Design, John Wiley & Sons, Inc., 2005.

Miloš Mazánek, Pavel Pechač: Šíření elektromagnetických vln a antény, Vydavatelství ČVUT, 2004.

Frank Gustrau, Dirk Manteuffel: EM Modeling of Antennas and RF Components for Wireless Communication Systems, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2006.
Předběžná náplň práce
Vyžarovací diagram antény je daný funkciou vyžarovacej charakteristiky. Program bude z diskretizovaného vyžarovacieho diagramu, prípadne z jeho aproximácie z rezov v hlavných rovinách a z funkcie šumového okolia pomocou integrálneho počtu počítať šumovú teplotu antény pre zadaný elevačný uhol.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The antenna noise temperature performance calculation is conceptually described as multiplying the spatial radiation function of antenna radiation pattern by the noise temperature distribution of the space surrounding the antenna.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK