Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prostorová variabilita ročních chodů atmosférických srážek
Název práce v češtině: Prostorová variabilita ročních chodů atmosférických srážek
Název v anglickém jazyce: Spatial variability of precipitation annual cycles
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2007
Datum zadání: 14.11.2007
Datum a čas obhajoby: 08.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2009
Oponenti: doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Shrnout z odborné literatury poznatky o experimentech prováděných s regionálními klimatickými modely,
s neurčitostmi výstupů těchto modelů v oblasti ČR a s chováním atmosférických srážek na území ČR vyplývajícím ze staničních měření.
Z výstupů několika regionálních modelů vypočítat průměrné roční chody srážek v uzlových bodech sítě těchto modelů pro současné klima. Pokusit se najít vhodnou metriku k posouzení chyb modelů. Analyzovat chyby modelů porovnáním s ročními chody vypočítanými z naměřených údajů.
Seznam odborné literatury
Déqué M, Rowell DP, Lüthi D, Giorgi F, Christensen JH, Rockel B, Jacob D, Kjellström E, de Castro M, van den Hurk B (2007) An intercomparison of regional climate simulations for Europe: assessing uncertainties in model projections. Clim Change 81, doi:10.1007/s10584-006-9228-x.
Christensen JH, Christensen OB (2007) A summary of the PRUDENCE model projections of changes in European climate by the end of this century. Clim Change 81, doi:10.1007/s10584-006-9210-7.
Ruosteenjoa K., Tuomenvirta H., Jylha K. (2007): GCM-based regional temperature and precipitation change estimates for Europe under four SRES scenarios applying a super-ensemble pattern-scaling method. Climatic Change 81, doi: 10.1007/s10584-006-9222-3.
Déqué M., Rowell D. P., Lüthi D., Giorgi F., Christensen J. H., Rockel B., Jacob D., Kjellström E., de Castro M., van den Hurk B. (2007): An intercomparison of regional climate simulations for Europe: assessing uncertainties in model projections. Clim.Change 81, doi: 10.1007/s10584-006-9228-x.
van Ulden A., Lenderink G., van den Hurk B., van Meijgaard E. (2007): Circulation statistics and climate change in central Europe: PRUDENCE simulations and observations. Clim.Change 81, doi: 10.1007/s10584-006-9212-5.
Předběžná náplň práce
Atmosférické srážky jsou klíčovým faktorem pro celou řadu odvětví hospodářaství. Změny ročního chodu srážek mohou pro odhady dopadů změny klimatu hrát důležitější roli než změny ročních úhrnů. Základním zdrojem informací pro konstrukce scénářů změny klimatu se stávají výstupy regionálních klimatických modelů. Struktura modelu vytvářených v různých centrech, rozdílná citlivost na okrajové podmínky a nejistoty spojené s odhadem budoucích emisí skleníkových plynů a aerosolů do atmosféry vedou k rozptylu modelových výsledků pro danou oblast. Cílem práce bude stanovit oblasti hlavních chyb modelů v charakteru ročního chodu srážek v oblasti ČR.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Atmospheric precipitation is a key factor for numerous sectors of economy. In climate change impact estimates, changes of annual cycle may be more important than changes of annual precipitation totals. For construction of the climate change scenarios, regional climate models are a basic source of data. There are, however, several sources of variation of the model results: Different structure of individual models, sensitivity to boundary conditions and uncertainties of future greenhouse gasses and aerosols emission. The aim of the thesis is to identify regions associated with major deviations of the precipitation annual cycle in the Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK