Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimalizace mechanických vlastností IF ocelí
Název práce v češtině: Optimalizace mechanických vlastností IF ocelí
Název v anglickém jazyce: Optimalization of mechanical properties of IF steels
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2007
Datum zadání: 28.03.2008
Datum a čas obhajoby: 24.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2008
Oponenti: prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc., dr. h. c.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Zásady pro vypracování
Studujte vliv metody přípravy na strukturu jemnozrnných IF ocelí. Určete závislost tvárnosti a mechanických parametrů na velikosti a tvaru zrna. Při práci využijte rastrovací elektronovou mikroskopii (SEM) a rentgenovou difrakci pro zkoumání mikrostruktury, a metody DSC (differential scanning calorimetry) pro zkoumání tepelné stability mikrostruktury.
Seznam odborné literatury
[1] V. M. Segal: "Equal channel angular extrusion: from macromechanics to structure formation"
Materials Science and Engineering A, Volume 271, Issues 1-2, 1 November 1999, Pages 322-333
[2] Y. Th. Zhu and T. C. Lowe: "Observations and issues on mechanisms of grain refinement during ECAP process"
Materials Science and Engineering A, Volume 291, Issues 1-2, 31 October 2000, Pages 46-53
[3] K. Máthis and E.F. Rauch: "Microstructural characterization of a fine-grained ultra low carbon steel"
Materials Science and Engineering: A, Volume 462, Issues 1-2, 25 July 2007, Pages 248-252
Předběžná náplň práce
Extruze materiálu přes pravoúhlý kanál, tzv. ECAP (Equal Channel Angular Pressing) patří mezi pokrokové technologie na vylepšení mechanických vlastností materiálu. Během tohoto procesu dochází ke značnému zmenšení velikosti zrn, což zvyšuje jak pevnost, tak tvárnost materiálu. V rámci bakalářské práce se bude zájemce podílet na zkoumání vlivu ECAP-u a následného tepelného zpracování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti materiálu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Equal channel angular pressing (ECAP) belongs to advanced technologies for improving mechanical properties of materials. During such a process a significant decrease of grain size could be observed that increase both strenght and formability. The aim of thesis is in investigation of influence of ECAP and the consecutive thermal treatment on mechanical properties of materials.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK