Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Aplikace Peanova a Sardova jádra na chybový člen kvadraturní a kubaturní formule
Název práce v češtině: Aplikace Peanova a Sardova jádra na chybový
člen kvadraturní a kubaturní formule
Název v anglickém jazyce: Aplication of Peano and Sard kernel for error
term of quadrature and cubature formula
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Josef Kofroň, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2007
Datum zadání: 05.10.2007
Datum a čas obhajoby: 22.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:05.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2009
Oponenti: doc. RNDr. Jan Zítko, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pokračování a rozšíření bakalářské práce, zejména pro funkce více proměnných, optimální formule. Studium
chyb kvadraturních a kubaturních formulí ve vztahu k Peanovu a Sardovu jádru, numerické experimenty.
Seznam odborné literatury
H. Engels, Numerical Quadrature and Cubature, Academic Press, 1980;
Philip J. Davis and Rabinowitz, Methods of Numerical Integration, Academic Press, 1983;
Prem K. Kythe, Michael R. Schaeferkotter, Handbook of Computational Methods for Integration, Chapman & Hall/CRC, 2005;
Předběžná náplň práce
Aplikace Peanova a Sardova jádra, chyby kvadraturních a kubaturních formulí, optimalita, numerické experimenty.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Application of Peano and Sard kernel, errors of quadrature and cubature formulae, optimality, numerical experiments.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK