Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řešené úlohy z elektřiny a magnetismu - magnetické pole
Název práce v češtině: Řešené úlohy z elektřiny a magnetismu - magnetické pole
Název v anglickém jazyce: Solved Problems in Electromagnetism - Magnetic Field
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.10.2007
Datum zadání: 11.10.2007
Datum a čas obhajoby: 18.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2008
Oponenti: prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se s učebními texty a zejména sbírkami úloh z oblasti magnetické pole v elektronické i klasické podobě na internetu či v jiných zdrojích.
2. Seznámit se s technickým řešením sbírky úloh na serveru KDF a zadáváním úloh do databáze této sbírky.
3. Ve spolupráci s vedoucí práce vytipovat z dostupné literatury vhodné úlohy, které dobře ilustrují příslušné fyzikální zákony z této oblasti. Zadání úloh případně vhodně modifikovat.
4. K vybraným úlohám vytvořit podrobná strukturovaná řešení včetně obrázků a vhodných nápověd tak, aby vytvořené úlohy mohly být využívány pro samostudium a čtenáře vedly k aktivnímu přemýšlení.
5. Řešení úloh včetně vhodných obrázků vypracovat v takové elektronické podobě, která umožní okamžitou publikaci vytvořené sbírky na serveru KDF.
Seznam odborné literatury
Středoškolské učebnice a sbírky příkladů
Příklady z elektřiny a magnetismu, kolektiv, skripta SPN Praha 1982
Sedlák B., Štoll I: Elektřina a magnetismus, Academia , Univerzita Karlova Praha 1993
Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika. český překlad VUTIM Brno a Prometheus Praha, 2001
Ročenky FO a Fykosu (Fyzikálního korespondenčního semináře) a další zdroje vhodných fyzikálních úloh
Předběžná náplň práce
Výsledkem bakalářské práce by měl být soubor podrobně řešených úloh z elektřiny a magnetismu - konkrétně z tématické oblasti magnetické pole. Tento soubor úloh bude přidán do stávající elektronické sbírky úloh, která je dispozici studentům MFF, ale i veřejnosti na serveru KDF.

V rámci práce by měly být vytvořeny převážně obtížnější úlohy z učiva SŠ a vybrané jednodušší úlohy odpovídající úrovni základního kurzu fyziky na VŠ. Důraz bude kladen spíše na kvalitu a podrobnost zpracování jednotlivých úloh než na jejich množství.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The outcome of this thesis should be an electronic collection of detailed solved problems in part of electromagnetism - magnetic field. This collection will be added to the electronic collection of solved problems in physics that takes place in the web server of the Department of Physics Education, so it would be available for students of our faculty as well as for public. Problems should correspond to high school or introductory university level.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK