Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
SERS spektroskopie modelových biomolekul pro SERS biosenzing
Název práce v češtině: SERS spektroskopie modelových biomolekul pro SERS biosenzing
Název v anglickém jazyce: SERS spectroscopy of model biomolecules for SERS biosensing
Klíčová slova: SERS, biosenzing, biomolekuly, pravidelné kovové nanostruktury, GLAD
Klíčová slova anglicky: SERS, biosensing, biomolecules, ordered metal nanostructures, GLAD
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2012
Datum zadání: 16.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.01.2013
Datum a čas obhajoby: 26.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:11.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Oponenti: RNDr. Mgr. Martin Michl, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
Zásady pro vypracování
1) Prostudovat určenou literaturu a sepsat rešerši.
2) Zvládnout metodiku měření spekter Ramanova rozptylu.
3) Zvládnout přípravu běžných SERS-aktivních povrchů (kovové nanočástice).
4) Optimalizovat podmínky pro získání spekter modelových biomolekul.
5) Změřit a interpretovat spektra vybraných modelových biomolekul (peptidy, proteiny, složky nukleových kyselin).
Seznam odborné literatury
1. Prosser V. a kolektiv: Experimentální metody biofyziky, Academia, Praha 1989.
2. E. Le Ru, P.G. Etchegoin: Principles of surface-enhanced Raman spectroscopy and related plasmonic effects, Elsevier, Amsterdam, 2009.
4. Vybrané diplomové práce a vybraný soubor původních prací.
Předběžná náplň práce
Povrchem zesílený Ramanův rozptyl (SERS) je extrémně citlivá metoda vibrační spektroskopie používaná ke studiu biomolekul za velmi nízkých koncentrací. Nejnovější trendy rozvoje této techniky vedou k řadě bioanalytických aplikací včetně biosenzingu. Hlavním cílem diplomové práce bude otestovat a optimalizovat podmínky pro získání SERS spekter modelových biomolekul vhodných pro biosenzing. Testovacími biomolekulami budou složky proteinů (aminokyseliny, krátké peptidy) a nukleových kyselin. SERS-aktivními povrchy budou běžně používané kovové koloidní nanočástice, př. litograficky připravované pravidelné nanostruktury.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Surface-enhanced Raman scattering (SERS) is extremely sensitive method of vibrational spectroscopy employed to biomolecular study at very low concentrations. New trends of this technique lead to bioanalytical aplications and biosensing. Main goal of this MSc Thesis will be testing and optimization of conditions to SERS spectroscopy of model biomolecules suitable for biosensing. Components of proteins and nucleic acids will be the testing biomolecules. SERS-active surfaces will be commonly used metal colloidal nanoparticles and litographically prepared ordered nanostructures.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK