Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dlouhodobé změny vybraných stratosférických polí souvisejících s cirkulací a zesilující skleníkový efekt
Název práce v češtině: Dlouhodobé změny vybraných stratosférických polí souvisejících s cirkulací a
zesilující skleníkový efekt
Název v anglickém jazyce: Long-term changes of selected stratospheric fields related to circulation and
enhancing greenhouse effect
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Laštovička, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2007
Datum zadání: 17.10.2007
Datum a čas obhajoby: 19.05.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2009
Oponenti: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autor diplomové práce se seznámí se základní literaturou týkající se cirkulace ve stratosféře a pod vedením školitele a případně v konzultaci s partnery z University Lipsko provede rešerši potřebné literatury. Z mezinárodně dostupných zdrojů pomocí internetu získá dostupná data měřění vybraných parametrů spojených se stratosférickou cirkulací, statisticky je zpracuje a vyvodí z nich závěry o dlouhodobých změnách těchto parametrů ve vztahu k cirkulaci a o statibilitě či nikoliv těchto dlouhodobých změn. Výstup práce bude sloužit nejen k vypracování diplomové práce, ale i publikace pro vědecký časopis. Práce bude součástí česko-německého grantového projektu, řešeného v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR a v Ústavu pro meteorologii Univerzity Lipsko, Německo. Diplomant bude mít možnost částečného úvazku na ÚFA AV ČR.
Seznam odborné literatury
K. Labitzke, H. van Loon: The Stratosphere. Springer, Berlin, 1999.
G.P. Brasseur, S. Solomon: Aeronomy of the Middle Atmosphere (vybrané části), Springer, Dordrecht, 2005.
Obě knihy jsou k dispozici u školitele.
Vybrané články z odborné literatury podle toho, jaké stratosférické parametry budou vybrány.
Předběžná náplň práce
Podle dostupnosti dat pro severní polokouli a vztahu k možným změnám cirkulace v horní troposféře a stratosféře bude vybráno několik parametrů, které budou analyzovány globálně pro severní polokouli nebo alespoň její extratropickou část na několika výškových hladinách. Bude studován dlouhodobý trend jejich chování a zvláště to, zda v průběhu 90-tých let minulého století došlo nebo nedošlo k zásadní změně jejich trendu, jak tomu bylo v případě ozonových lamin a celkového ozonu v dolní stratosféře a ve větru v oblasti menopauzy (výšky 80-100 km nad povrchem). Cílem práce je objasnit některé otevřené otázky v problematice trendů ve stratosféře. Tam byly trendy široce studovány zatím jen pro ozon a pro teplotu. Dalším cílem práce je přispět k vyjasnění podílu skleníkového efektu v dlouhodobých změnách ve stratosféře, kde podstatnou roli hrají i dlouhodobé změny koncentrace ozonu a možná i atmosférických aerosolů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Several parameters will be selected according to availability of data and relation to potential changes of circulation in the upper troposphere and stratosphere. They will be analyzed globally for the Northern Hemisphere or at least its extratropical part at several altitude levels. Their long-term trends will be studied and, particularly, if their trends changed/reversed in the 1990s as it was the case for ozone laminae and total ozone, i.e. for the the lower stratosphere, and winds in the mesopause region (heights of 80-100 km above surface). The aim of the work is to clarify some open questions concerning trends in the stratosphere, where trends were broadly studied only for ozone and temperature. Another goal is to contribute to clarifying the role of the greenhouse effect in long-term changes in the stratosphere, where important role is played by long-term changes of ozone concentration and maybe also of concentration of atmospheric aerosols.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK