Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Adaptivní volba parametrů stabilizačních metod pro rovnice konvekce-difúze
Název práce v češtině: Adaptivní volba parametrů stabilizačních metod pro rovnice konvekce-difúze
Název v anglickém jazyce: Adaptive choice of parameters in stabilization methods for convection-diffusion
equations
Klíčová slova: Adaptivní volba parametrů, metoda konečných prvků, stabilizační metody, rovnice konvekce-difúze, L-SR1 metoda, indikátor chyby
Klíčová slova anglicky: Adaptive choice of parameters, finite element method, stabilization methods, convection-diffusion equation, L-SR1 method, error indicator
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2010
Datum zadání: 05.01.2010
Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Numerická řešení rovnic konvekce-difúze s dominantní konvekcí obvykle obsahují nežádoucí nefyzikální oscilace. Řada stabilizovaných metod navržených k potlačení oscilací funguje dobře pouze tehdy, pokud jsou vhodně zvoleny stabilizační parametry. Optimální volba těchto parametrů však není známa. Cílem práce je navrhnout adaptivní postupy pro volbu těchto parametrů v stabilizovaných diskretizacích získaných metodou konečných prvků. To znamená, že parametry budou voleny iterativně tak, aby oscilace byly co nejvíce potlačeny a mezní vrstvy co nejméně rozmazány.
Seznam odborné literatury
[1] V. John, P. Knobloch, A comparison of spurious oscillations at layers diminishing (SOLD) methods for convection-diffusion equations: Part I - A review, Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 196 (2007), 2197-2215
[2] R. Verfürth: A review of a posteriori error estimation and adaptive mesh-refinement techniques, Wiley, Teubner, 1996
Předběžná náplň práce
Cílem práce je navrhnout vhodné postupy pro adaptivní volbu parametrů stabilizačních metod pro rovnice konvekce-difúze diskretizované metodou konečných prvků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the work is to propose suitable approaches for adaptive choice of parameters in stabilization methods for convection-difusion equations diskretized by the finite element method.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK