Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
3-D modely hvězd slunečního typu
Název práce v češtině: 3-D modely hvězd slunečního typu
Název v anglickém jazyce: 3-D models of Sun-like stars
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se s problematikou řešení jednorozměrných modelů hvězd.

2. S pomocí dostupných vědeckých OpenSource knihoven (např. http://freeeos.sourceforge.net/) navrhnout a vypracovat program umožňující řešení rovnic hvězdného nitra v plně trojrozměrném modelu. Program by měl být napsán v jazycích Fortran 90 (gfortran) nebo C a být dostatečně flexibilní k budoucím rozšířením (např. o podrobnější popis konvekce, rychlostní nebo magnetická pole), případně paralelizaci.

3. Porovnat výsledky jednoduchého 3-D modelu s dostupnými jednorozměrnými modely.
Seznam odborné literatury
Studijní materiál k přednášce AST014 Astrofyzika II (http://astro.mff.cuni.cz/vyuka/AST014/ast014.pdf) a reference zde uvedené, případně další publikace z odborných periodik dostupné přes ADS.
Předběžná náplň práce
Jedním z hlavních cílů astrofyziky je dostatečně přesný popis dění uvnitř hvězd. K tomu slouží matematické modely, jejichž správnost a přesnost lze ověřit pouze povrchovým pozorováním, často pouze ve formě časového vývoje prostorově integrovaného spektra. S rozvojem výpočetní techniky se objevují trojrozměrné modely, které však nepostihují celé těleso, ale pouze vybranou část (nejčastěji konvektivní obálku Slunci-podobných hvězd).

Cílem práce je zkonstruovat plně trojrozměrný hvězdný model poskytující výsledky porovnatelné s obecně přijímanými jednorozměrnými modely, umožňující budoucí doplnění o další fyzikální děje, které se u hvězd slunečního typu vyskytují.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK