Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diskrétní a omezené vysvětlované proměnné v ekonometrii
Název práce v češtině: Diskrétní a omezené vysvětlované proměnné v ekonometrii
Název v anglickém jazyce: Discrete and limited dependent variables in econometrics
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2007
Datum zadání: 15.10.2007
Datum a čas obhajoby: 04.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2009
Oponenti: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomant popíše, jak lze modelovat diskrétní (např. binární aj.) a závislé (např. cenzorované a useknuté) vysvětlované proměnné v ekonometrii a ukáže některé aplikace (např. čítací proměnné v pojišťovnictví). Diplomová práce by měla také referovat o možnostech výpočetních systémů (např. EViews) pro tyto proměnné.
Seznam odborné literatury
(1)Greene,W.H.: Econometric Analysis. Prentice Hall, New Jersey 2003 (5.vydání)
(2)Plasman,J.: Modern Linear and Nonlinear Econometrics. Springer, Dordrecht 2006.
(3)EViews 5.1 (manuál)
Předběžná náplň práce
Diplomant popíše, jak lze modelovat diskrétní (např. binární aj.) a závislé (např. cenzorované a useknuté) vysvětlované proměnné v ekonometrii a ukáže některé aplikace (např. čítací proměnné v pojišťovnictví). Diplomová práce by měla také referovat o možnostech výpočetních systémů (např. EViews) pro tyto proměnné.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Student will describe how to model discrete (e.g. binary and others) and dependent (e.g. censored and truncated) dependent variables in econometrics and will show some applications (e.g. count variables in insurance). The diploma work should also overview possibilities of software packages (e.g. EViews) for such variables.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK