Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium elektromagnetických vln v blízkosti geomagnetického rovníku ve výšce několika poloměrů Země
Název práce v češtině: Studium elektromagnetických vln v blízkosti geomagnetického rovníku ve výšce několika poloměrů Země
Název v anglickém jazyce: Analysis of electromagnetic wave observed close to the geomagnetic equator at altitudes of several Earth´s radii
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2007
Datum zadání: 02.11.2007
Datum a čas obhajoby: 28.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2009
Oponenti: Ing. Jan Souček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Studium literatury zaměřené na současný výzkum elektromagnetických vlnových emisí v blízkosti geomagnetického rovníku.
2) Studium stávajících metod pro analýzu vlnových dat a stávajícího programového vybavení pro analýzu vlnových jevů.
3) Analýza vlnových měření družic Cluster v oblasti geomagnetického rovníku.
Seznam odborné literatury
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce
Předběžná náplň práce
Umělé družice pohybující se na vysokých drahách v zemské magnetosféře odhalily velmi intenzivní vlnové emise soustředěné v úzké oblasti v okolí magnetického rovníku, označované jako rovníkový šum ("equatorial noise"). Další pozorování vedla k překvapivému závěru, že tyto emise jsou složeny z velkého množství úzkých spektrálních čar, pravdepodobně souvisejících s frekvencí na níž rotují ionty okolo magnetických siločar. Výsledky družic Cluster ukazují další vlastosti těchto vln, například jejich velkou časovou a prostorovou proměnnost.
Cílem diplomové práce je studium elektromagnetických vlnových emisí v blízkosti geomagnetického rovníku, především na základě analýzy vlnových měření družic Cluster získaných z dat spektrálního analyzátoru STAFF a širokopásmového přijímače WBD. Tato práce je spojena s předpokládaným pobytem na spolupracujícím zahraničním pracovišti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK