Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přenos energie elektromagnetických vln generovaných bleskovými výboji do ionosféry
Název práce v češtině: Přenos energie elektromagnetických vln generovaných bleskovými výboji do
ionosféry
Název v anglickém jazyce: Transport of energy of lightning-generated electromagnetic waves to the
ionosphere
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2007
Datum zadání: 02.11.2007
Datum a čas obhajoby: 10.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2009
Oponenti: Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Jaroslav Chum, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1) Studium literatury, sepsání přehledu výzkumu vlnových jevů generovaných bleskovými výboji
2) Studium přístrojového vybavení družice DEMETER a dostupných programů pro analýzu vlnových dat této družice (http://demeter.cnrs-orleans.fr/).
3) Analýza měření hvizdů a sferik zaznamenaných umělou družicí DEMETER detekční sítí EUCLID a pozemním detekčním zařízením v Panské Vsi.
Seznam odborné literatury
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
R. A. Helliwell, Whistlers and Related Ionospheric Phenomena, Stanford University Press, (1965).
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce
Předběžná náplň práce
Bleskové výboje v atmosféře generují elektromagnetické vlny v širokém rozsahu frekvencí. Část vyzářené energie těchto vln je po průchodu ionosférou transformována do hvizdů, šířících se magnetosférou Země jako elektromagnetické vlny klesajících tónů na frekvencích několika kHz.
Cílem bakalářské práce je studium dat zaznamenaných francouzskou umělou družicí DEMETER a jejich porovnání s daty získanými z detekční sítě EUCLID a s výsledky získanými pozemním detekčním zařízením umístěném v přijímacím středisku Ústavu fyziky atmosféry AV ČR v Panské Vsi. Součástí práce je další vývoj software pro přesné určování časů hvizdů detekovaných na družici DEMETER. Tyto výsledky budou použity k upřesnění rozsahu oblasti, ve které dochází k průniku energie vyzářené blesky do magnetosféry a její transformaci v elektromagnetické vlny hvizdového módu a také k určení efektivity tohoto přechodu. Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK