Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metodiky Solvency II pro životní pojištění
Název práce v češtině: Metodiky Solvency II pro životní pojištění
Název v anglickém jazyce: Solvency II Methods for Life Insurance
Klíčová slova: solventnost, Solvency II, kapitálové požadavky, riziko storen
Klíčová slova anglicky: solvency, Solvency II, capital requirments, lapse risk
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavel Finfrle, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.02.2007
Datum zadání: 05.02.2007
Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Oponenti: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V současné době je intenzivně diskutovaným tématem vývoj nového standardu EU týkajícího se kapitálové přiměřenosti pojišťoven - projekt Solvency II. Konečným cílem tohoto projektu je model kapitálové přiměřenosti vycházející ze skutečného rizikového profilu společnosti.

Diplomantka se seznámí se současným stavem projektu Solvency II, nastuduje a kriticky zhodnotí navrhované přístupy k výpočtu kapitálových požadavků a jejich výsledky demonstruje na příkladech. Dále porovná tyto metodiky s jinými moderními přístupy k problematice solventnosti pojišťoven a navrhne případné úpravy nebo alternativy uvažovaných modelů.
Seznam odborné literatury
[1] Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV): Discussion Paper for a Solvency II Compatible Standard Approach (Pillar I), http://www.gdv.de/Downloads/English/Documentation_Sol_II.pdf, 2005
[2] Comitee of European Insurance and Occupational Pensions Supvisors: Quantitative Impact Studies, http://www.ceiops.org/content/view/118/124/
[3] Koubová Alena: Švýcarský solvenční test v praxi, Seminář z aktuárských věd, Praha 2006
[4] Federal Office of Private Insurance FOPI: Swiss Solvency Test (SST), http://www.bpv.admin.ch/themen/00506/index.html?lang=en#
[5] Lazosová Helena: Modely solventnosti ve Švýcarsku a Velké Británii, , Seminář z aktuárských věd, Praha 2005

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK