Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elipsometrie nelineárních materiálů
Název práce v češtině: Elipsometrie nelineárních materiálů
Název v anglickém jazyce: Ellipsometry of non-linear materials
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2006
Datum zadání: 01.12.2006
Datum a čas obhajoby: 18.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:01.12.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2007
Oponenti: RNDr. Jana Preclíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Elipsometrie je optická metoda, pomocí které se dají experimentálně určit charakteristiky materiálů, jako je index lomu, příp. tloušťka vrstvy, ve které je zkoumaný materiál nanesen. Metoda se v současné době používá téměř výhradně pro výzkum lineárních vlastností materiálů, tj. k určení indexu lomu, který nezávisí na intenzitě osvětlení vzorku. Reálné materiály ale vykazují nelinearity, tj. jejich index lomu se mění s intenzitou dopadajícího světla, a velikost těchto nelinearit je předmětem výzkumu v optických laboratořích. Měření nelinearit velmi tenkých vrstev materiálů je s využitím standardních metod nelineární spektroskopie velmi obtížné, proto je vhodné prozkoumat, do jaké míry by v tomto případě byla aplikovatelná elipsometrie. Cílem práce na zadaném tématu bude teoretické odvození vztahů pro popis polarizace světla v reálném experimentu na úrovni klasické teorie elektromagnetického pole. Na základě těchto vzorců pak student navrhne optimální experimentální uspořádání a odhad citlivosti metody.
Seznam odborné literatury
J.-C. Diels, W. Rudolph: Ultrashort laser pulse phenomena, Academic Press, San Diego 1996.

E. Wolf, M. Born: Principles of optics, Pergamon Press, Oxford 1993.

E. Hecht: Optics, Addison-Wesley, Reading 1987.

Článková literatura.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK