Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rovinná nakreslení grafů
Název práce v češtině: Rovinná nakreslení grafů
Název v anglickém jazyce: Planar drawings of graphs
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2006
Datum zadání: 08.11.2006
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
Oponenti: Mgr. Martin Bálek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem studenta je implementovat několik algoritmů pro řešení problému roviného nakreslení grafů. Poté budou výsledky algoritmů analyzovány a porovnány. Práce by se měla zabývat otázkou volby vhodné roviné reprezentace grafu v závislosti na požadovaných kritériích.
Seznam odborné literatury
Kučera, L. Kombinatorické algoritmy. 2. vydání, SNTL Praha 1989
odborné články ve časopisech a sbornících, internet
Předběžná náplň práce
Kreslení grafů je přirozený způsob jejich vizuální reprezentace, zejména pro grafy rovinné. Existuje mnoho algoritmů pro kreslení grafů, ne každý je ale použitelný v každé situaci. Úkolem práce bude porovnávat algoritmy pro roviné kreslení grafů z různých hledisek.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Graph drawing is a natural visual representation of a given graph especially in the case of planar graphs. There exist several graph drawing algorithms. But not any of them is eligible in any situation. The goal of the thesis is to compare some algorithms for planar drawing os graphs from different points of view.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK