Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř - vybrané experimenty v rotujících soustavách
Název práce v češtině: Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř
- vybrané experimenty v rotujících soustavách
Název v anglickém jazyce: Experiments for an interactive physics lab
- selected experiments in rotating frames
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.04.2008
Datum zadání: 07.04.2008
Datum a čas obhajoby: 19.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2008
Oponenti: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Provést částečnou rešerši dostupné literatury věnující se školním fyzikálním pokusům se zaměřením na pokusy, které by bylo možno využít v plánované Interaktivní fyzikální laboratoři pro středoškoláky (IFL).
2. Vytipovat pokusy resp. soubory pokusů, které by byly vhodné pro IFL vzhledem k návaznosti na školské učivo a požadavky RVP. Soustředit se přitom jen na vybraná témata; vyjít z literatury, zkušeností některých učitelů, z námětů vedoucího a kunzultanta i vlastních.
3. Vytipované pokusy ověřit a vyvinout jejich varianty vhodné pro využití v IFL.
4. Vytvořit metodiku využití pokusů v IFL včetně jejich návaznosti. Zpracovat materiály pro studenty (návody, rozšiřující texty atd.).
Seznam odborné literatury
Cunningham J., Herr N.: Hands-on physics activities with real-life applications. Jossey-Bass, San Francisco, 1994.
Ehrlich R.: Turning the world inside out and 174 other simple physics demonstrations. Princeton Univ.Press, Princeton 1990.
Rathjen D., Doherty P.: Square wheels and other easy to build hands-on science activities. Exporatorium, San Francisco, 2002.
Svoboda E.: Pokusy z fyziky na SŠ. Prometheus, Praha.
Učebnice fyziky pro SŠ.
Další literatura a zdroje z internetu dle zadání vedoucího práce.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce bude zaměřena na výběr ev. vlastní tvorbu fyzikálních experimentů, které by studenti ze středních škol mohli provádět v plánované Interaktivní fyzikální laboratoři. Cílem je vytvořit provázané soubory pokusů, které by byly dostatečně zajímavé jak pro studenty, kteří nejsou speciálně zaměřeni na fyziku, tak poskytovaly možnost hlubšího vhledu a náročnějšího experimentování pro vážnější zájemce. Experimenty by neměly být samoúčelné, ale měly by vést k lepšímu pochopení příslušné problematiky a ukazovat také souvislost s aplikacemi a reálným světem. Vybrané experimenty je třeba ověřit, vyvinout, vytvořit k nim metodiku a materiály pro studenty, tak, aby mohly být využity v praxi.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK