Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium volných klastrů a nanočástic v molekulových paprscích
Název práce v češtině: Studium volných klastrů a nanočástic v molekulových
paprscích
Název v anglickém jazyce: Cluster studies in molecular beams
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2006
Datum zadání: 31.10.2006
Datum a čas obhajoby: 22.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:22.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Oponenti: doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Nastudování literatury o molekulových klastrech a metodách molekulových paprsků a laserových metodách se zaměřením na UV fotodisociaci molekul.
2. Rešerše nejnovější časopisecké literatury zaměřené na konkrétní molekuly a klastry v práci studované.
3. Osvojení ovládání UV-laserového systému a vakuové aparatury na přípravu molekulových paprsků a specifické úpravy experimentálního zařízení.
4. Vývoj a odladění nového software pro řízení a vyhodnocování experimentu a úpravy existujícího software pro MC-simulaci fotoionizace molekul v klastrech.
5. Měření a vyhodnocení rozptylových a fotodisociačních experimentů pro různé klastry, např klastry molekul pyrolu.
6. Sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
1. H. Pauly: Atom, Molecule and Cluster Beams, Springer Heidelberg, 2000.
2. W. Demtröder: Laser Spectroscopy, Springer Heidelberg, 2003.
3. R. Schinke: Photodissociation Dynamics, Cambridge University Press, 1993.
4. Časopisecká literatura (bude zadána po dohodě s vedoucím diplomové práce).
Předběžná náplň práce
Klastry a nanočástice hrají důležitou roli v nejrůznějších oblastech fyziky, chemie i biologie. Unikátní experimentální zařízení v laboratoři v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR umožňuje studium volných klastrů ve vakuu. Diplomant se v rámci práce seznámí s technikou molekulových paprsků zahrnující metody hmotové spektrometrie i s různými moderními laserovými technikami včetně nelineárního směšování frekvencí.

Budou studovány zejména molekulové komplexy vázané vodíkovými můstky (např. vodních klastry) až po neklasické vodíkové vazby v klastrech biologicky významných molekul pyrolu. Budou studovány rovněž heterogení komplexy: např. molekuly halogenvodíků ve vodních klastrech, které hrají důležitou roli při tvorbě ozonové díry atp.
Informace o složení klastrů budou získány metodami hmotové spektrometrie pomocí kvadrupólu. Alternativní metodu představuje hmotová spektrometrie podle doby průletu po ionizaci laserovým pulsem. Jedinečným rysem aparatury je roptylových experiment, který poskytuje informace o velikostech neutrálních klastrů. Hlavní důraz bude kladen na dynamiku fotodisociace molekul v klastrech, která bude studována sofistikovaným měřením kinetické energie fragmentů fotolýzy.

Diplomant se bude rovněž podílet na drobných modifikacích a dalším vývoji stávající aparatury i na vývoji a softwaru pro měření a pro Monte-Carlo-simulaci fotodisociace molekul v klastrech
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK