Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozlišení hvězdných povrchů dvojitými gravitačními mikročočkami
Název práce v češtině: Rozlišení hvězdných povrchů dvojitými gravitačními mikročočkami
Název v anglickém jazyce: Resolving stellar surfaces with binary gravitational microlensing
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. David Heyrovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2006
Datum zadání: 30.10.2006
Datum a čas obhajoby: 14.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2008
Oponenti: RNDr. Michal Dovčiak, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student by měl v rámci práce:
1) v závislosti na parametrech problému blíže zmapovat oblasti kolem kaustiky, v nichž dochází k odchylkám od světelné křivky bodového zdroje;
2) prozkoumat v těchto oblastech citlivost na vzhled hvězdného povrchu, tj. zejména na okrajové ztemnění;
3) s využitím modelů hvězdných atmosfér demonstrovat související spektrální změny;
4) porovnat teoretické výsledky s daty pozorovaných případů přechodů kaustik mikročoček.
Seznam odborné literatury
Alcock, C. et al. 2000, The Astrophysical Journal, 541, 270
Schneider, P., Ehlers, J., Falco, E.E. 1992, Gravitational Lenses (Berlin: Springer)
Schneider, P., & Weiss, J. 1986, Astronomy & Astrophysics, 164, 237
Předběžná náplň práce
Při přechodu hvězdy kaustikou dvojité gravitační mikročočky dochází k rozlišení jejího povrchu díky diferenciálnímu zjasnění. Světelné křivky takovýchto případů obsahují informace naříklad o okrajovém ztemnění hvězdy, spektra pak obecnější informace o struktuře její atmosféry. Hlavním cílem je prostudovat pomocí teoretického modelování citlivost na charakteristiky povrchu zdrojové hvězdy v závislosti na parametrech problému.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Gravitational microlensing caustic-crossing events resolve the surface of the source star by differential amplification. Light curves of such events contain information for example about the limb darkening of the star; spectra contain more general information about the structure of its atmosphere. The main goal of the work is to use theoretical modeling to study the parameter dependence of the sensitivity to surface characteristics of the source star.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK