Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sledování proteinů v roztocích pomocí fluorescenčních metod
Název práce v češtině: Sledování proteinů v roztocích pomocí fluorescenčních metod
Název v anglickém jazyce: Monitoring of proteins in solutions by fluorescence
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jaroslav Večeř, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.03.2007
Datum zadání: 07.03.2007
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
Oponenti: prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.
Zásady pro vypracování
1) Seznámit se základními poznatky o fluorescenci molekul v roztocích

2) Naučit se pracovat se zařízením pro měření křivek dohasínání fluorescence

3) Nastudovat teorii zabývající fluorescencí proteinů

4) Změřit, analyzovat a interpretovat fluorescenční data zvoleného globulárního proteinu ve vodě
Seznam odborné literatury
1) Prosser V. a kol. , Experimentální metoty biofyziky, Academia, Praha 1989

2) Lakowicz, J. R. (1999) Principles of fluorescence spectroscopy, Second edition, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York

3) další podle pokynů vedoucího
Předběžná náplň práce
Změny konformace proteinů v roztoku je možno velmi dobře sledovat fluorescenčními metodami. Proteiny není třeba barvit fluorescenčními sondami, neboť obsahují fluoreskující aminokyselinu tryptofan. Z fluorescenčních spekter, křivek dohasínání fluorescence a křivek dohasínání anisotropie fluorescence tryptofanu je možno získat množství informace o konformaci makromolekuly proteinu. Cílem práce je seznámení se s problematikou proteinové fluorescence a metodami jejího měření. Pro zvolený protein potom analyzovat a diskutovat naměřená data.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK