Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elektromagnetické vlnové jevy generované v souvislosti s bouřkovou aktivitou
Název práce v češtině: Elektromagnetické vlnové jevy generované v souvislosti s bouřkovou aktivitou
Název v anglickém jazyce: Electromagnetic wave phenomena generated in connection with thunderstorm activity
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2006
Datum zadání: 09.11.2006
Datum a čas obhajoby: 18.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2007
Oponenti: doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Studium literatury, sepsání přehledu současného výzkumu rychlých vlnových jevů generovaných v souvislosti s bouřkovou aktivitou.
2) Studium stávajících metod pro analýzu vlnových dat a stávajícího programového vybavení pro analýzu vlnových jevů (program PRASSADCO).
3) Návrh metody pro zpracování vysokofrekvenčních vlnových měření družice TARANIS.

Seznam odborné literatury
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
R. A. Helliwell: Whistlers and Related Ionospheric Phenomena, Stanford University Press, 1965.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je studium šíření vln v ionosférickém plazmatu se zaměřením na naší účast na přípravě projektu družice TARANIS zajišťovaném francouzskou kosmickou agenturou CNES. Součástí práce je podíl na návrhu metody pro zpracování vlnových měření této družice. Metoda bude sloužit jak k detekci signálů emitovaných přímo z bleskových výbojů, tak i k detekci signálů pocházejících z nedávno objevených krátkých intenzivních výbojů do ionosféry.

Tyto jevy, na něž je projekt TARANIS přímo zaměřen, jsou spojené s urychlováním nabitých částic na relativistické energie, se záblesky rentgenového a gama záření, a s rychlými světelnými efekty nazývanými poeticky "sprites", "elves" a "blue jets". Vyvíjená metoda bude sloužit implementaci ve vlnovém analyzátoru IME-HF připravovaném ve spolupráci s Ústavem fyziky atmosféry AV ČR a laboratoří LPCE v Orleans a bude testována na simulovaných datech. Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu. Na práci lze navázat v následném magisterském, případně doktorském studiu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Propagation of waves in the ionospheric plasma will be studied in connection with the preparation of the IME-HF wave analyzer for the TARANIS project. This project wiil be aimed at measurements of transient events connected to thunderstorm activity (sprites, elves).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK