Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sledování enantiometrické čistoty pomocí Ramanovy optické aktivity
Název práce v češtině: Sledování enantiometrické čistoty pomocí Ramanovy optické aktivity
Název v anglickém jazyce: Monitoring of enantiomeric excess by means of Raman optical activity
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2006
Datum zadání: 31.10.2006
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
Oponenti: RNDr. Mgr. Lucie Bednárová, CSc.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se Ramanovou optickou aktivitou (ROA).
2. Zvládnout měření na ROA spektrometru.
3. Určit pomocí ROA spektroskopie enatiomerickou čistotu směsných vzorků připravených ze dvou antipodů alfa-pinenu.
4. Provést statistickou analýzu dat a posoudit citlivost metody.
Seznam odborné literatury
1. Barron LD, Hecht L, McColl IH, Blanch EW: Raman optical activity comes of age. Molecular Physics 102, 731-744 (2004).
2. Kapitán J: Teoretický a experimentální rozvoj Ramanovy optické aktivity jako metody studia biomolekul ve vodném prostředí. Dizertační práce, MFF UK, Praha 2006.
3. Hecht L, Phillips AL, Barron LD: Determination of enantiomeric excess using Raman optical activity. J. Raman Spectrosc. 26, 727-732 (1995).
4. Urbanová M, Setnička V, Volka K: Measurements of concentration dependence and enantiomeric purity of terpene solutions as a test of a new commercial VCD spectrometer. Chirality 12, 199-203 (2000).
Předběžná náplň práce
Některé látky mají schopnost specificky interagovat s polarizovaným zářením. Tato vlastnost se nazývá optická aktivita a projevuje se například stáčením roviny lineárně polarizovaného záření. Tento jev souvisí s přítomností asymetrického centra v molekule. Látky, které toto centrum obsahují, se nazývají chirální a vyskytují se ve dvou formách, jež jsou nazývány optické antipody nebo enantiomery. Optická aktivita vzorku se projevuje pouze tehdy, je-li v měřeném roztoku čistá enantiomerní forma nebo přebytek jedné z enantiomerních forem. V případě, kdy ve vzorku existují pouze dva optické antipody o různých koncentracích, je užitečné definovat nadbytek jednoho z nich jako enantiomerní přebytek (enantiomeric excess). ROA spektroskopie je schopna spolehlivě rozeznat jednotlivé enantiomery, protože ROA signály enantiomerů se liší svými znaménky. Enantiomery se k sobě mají jako levá a pravá ruka - chemickým složením jsou shodné, ale strukturně jsou si navzájem zrcadlovými obrazy. Stejně tak i jejich ROA spektra - jedno je zrcadlovým obrazem druhého.
Měření bude prováděno na unikátní aparatuře pro měření ROA spekter (jediné v Čechách a jedné z mála v Evropě). Určování enantionerního přebytku respektive enantimerní čistoty má výrazný aplikační potenciál například ve farmaceutickém průmyslu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK