Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elektronická sbírka řešených úloh z elektřiny a magnetismu I.
Název práce v češtině: Elektronická sbírka řešených úloh z elektřiny a magnetismu I.
Název v anglickém jazyce: Electronic Collection of Solved Problems in Electromagnetism I.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2006
Datum zadání: 05.10.2006
Datum a čas obhajoby: 11.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2007
Oponenti: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se se stávajícími způsoby prezentace učebních textů a zejména sbírek řešených úloh v elektronické podobě na internetu či v jiných zdrojích. Na základě nalezených příkladů se podílet na přípravě technického řešení sbírky na webovém serveru KDF.
2. Zvolit si určitou oblast z daného tématu (pozn.: tato oblast musí být odlišná od tématu zvoleného v práci "Elektronická sbírka řešených úloh z elektřiny a magnetismu II."). Ve spolupráci s vedoucí práce vytipovat z dostupné literatury vhodné úlohy, které dobře ilustrují příslušné fyzikální zákony z této oblasti.
3. K vybraným úlohám vytvořit podrobná strukturovaná řešení včetně obrázků a vhodných nápověd tak, aby vytvořená sbírka příkladů mohla být využívána pro samostudium a čtenáře vedla k aktivnímu přemýšlení nad předkládanými problémy.
4. Řešení úloh včetně vhodných obrázků vypracovat v takové elektronické formě, která umožní okamžitou publikaci vytvořené sbírky na serveru KDF.
Seznam odborné literatury
Sedlák B., Štoll I: Elektřina a magnetismus, Academia , Univerzita Karlova Praha 1993
Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika. český překlad VUTIM Brno a Prometheus Praha, 2001
Příklady z elektřiny a magnetismu, kolektiv, skripta SPN Praha 1982
Ročenky FO a Fykosu (Fyzikálního korespondenčního semináře)
Středoškolské učebnice a sbírky příkladů a další zdroje

Předběžná náplň práce
Výsledkem práce by měla být sbírka podrobně řešených úloh z vybrané části tématu elektřina a magnetismus, která bude k dispozici studentům MFF, ale i veřejnosti na serveru KDF. Strukturovaná řešení úloh a systém nápověd by měl pomoci čtenáři překonat případné překážky při studiu a vést ho k samostatné aktivní práci. Ve sbírce by měly být zařazeny převážně obtížnější úlohy z učiva SŠ a vybrané jednodušší úlohy odpovídající úrovni základního kurzu fyziky na VŠ. Sbírka by tak mohla sloužit studentům MFF k oživení a prohloubení středoškolské látky na začátku přednášky Fyzika II. v druhém semestru a středoškolským učitelům při práci s talentovanými studenty.
V rámci této práce a souběžně vypsané práce "Elektronická sbírka řešených úloh z elektřiny a magnetismu II." by mělo dojít k nalezení vhodného způsobu elektronické prezentace sbírky příkladu. Důraz bude kladen spíše na kvalitu a podrobnost zpracování jednotlivých úloh než na jejich množství.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The outcome of this thesis should be an electronic collection of detailed solved problems in particular part of electromagnetism. This collection should be on web server of KDF, so it would be available for students as well as for public. Problems should correspond to high school or introductory university level. Another aim of this work is to find a suitable way of web presentation of the collection.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK