Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transition from regular to chaotic motion in black hole magnetospheres
Název práce v češtině: Studium dvojhvězd
Název v anglickém jazyce: Transition from regular to chaotic motion in black hole
magnetospheres
Klíčová slova: obecná relativita, kompaktní tělesa, astrofyzikální koróna, deterministický chaos
Klíčová slova anglicky: general relativity, compact objects, astrophysical coronae, deterministic chaos
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.10.2007
Datum zadání: 14.10.2007
Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Oponenti: prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
  Prof.., Dr. Luciano Rezzolla
 
 
Zásady pro vypracování
Pokyny pro vědeckou práci v 1. roce studia

Vypracování rešerše literatury v angličtině v rozsahu asi 30 stran.

Předpokládá se vykonání státní doktorské zkoušky v průběhu letního semestru.


Další povinnosti a doporučení (jazyky, všeobecné vzdělávání, vystoupení na seminářích atd.)

Účast v Kurzu základů vědecké práce na Akademii Věd ČR. Program a přihlášky na webových stránkách AV ČR: <http://www.avcr.cz/ostatni.php?m=5&ID=5-02-00-00>

Studium odborné angličtiny &#8211; podrobnější pokyny viz informace MFF na webových stránkách MFF UK: <http://www.mff.cuni.cz/fakulta/kjp/pgs.htm>

Seznámení se s počítačovým softwarem dle potřeby a po domluvě s vedoucím (Linux).

Účast na pravidelném Workshopu &#8222;Relativistic Astrophysics Group&#8220; (Slezská Univerzita v Opavě), předběžně v září 2008.
Seznam odborné literatury
Frank, King, & Raine. &#8211; Accretion power in Astrophysics (Cambridge, Cambridge Univ. Press)

Shapiro, & Teukolsky &#8211; Black Holes, White Dwarfs, and Neutron Stars (New York, Wiley)

Krolik &#8211; Active Galactic Nuclei: From the Central Black Hole to the Galactic Environment (Princeton, Princeto Univ. Press)

Begelman, Blandford, & Rees &#8211; Theory of extragalactic radio sources, Reviews of Modern Physics 56 (1984), pp. 255&#8212;351

Další časopisecká literatura podle pokynů školitele a vlastního výběru
Předběžná náplň práce
Tématem doktorské disertační práce bude teoretické studium procesů elektromagnetického urychlování hmoty a popis vybraných kosmických objektů, kde tyto procesy hrají dominantní roli. Pozornost by se měla soustředit především na situace, kdy společně působí silná elektromagnetická a gravitační pole, tzn. případy relevantní pro centrální oblasti akreujících kompaktních těles. Téma navazuje na obsah diplomové práce a podstatným způsobem má rozšířit získané výsledky. Práce bude především teoretického charakteru včetně souvisejících numerických výpočtů a naváže na obdobně zaměřené dizertace řešené v uplynulých letech na školicím pracovišti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK