Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Study of the structure of ferromagnetic semiconductors by x-ray scattering methods
Název práce v češtině: Studium struktury feromagnetických polovodičů metodami rtg rozptylu
Název v anglickém jazyce: Study of the structure of ferromagnetic semiconductors by x-ray scattering methods
Klíčová slova: (Ga,Mn)As, RTG difrakce ve vysokém rozlišení, intersticiály, difuze
Klíčová slova anglicky: (Ga,Mn)As, High-Resolution x-Ray Diffraction, Interstitials, Diffusion
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Václav Holý, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2006
Datum zadání: 06.10.2006
Datum a čas obhajoby: 28.04.2014 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.02.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:13.02.2014
Datum proběhlé obhajoby: 28.04.2014
Oponenti: doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.
  prof. Dr. Julian Stangl
 
 
Zásady pro vypracování
Feromagnetické polovodiče jako GaMnAs nebo GeMn jsou v posledních letech předmětem intenzivního výzkumu pro jejich možné aplikace ve spintronice. Magnetickém vlastnosti těch-to látek (spontánní magnetizace, Curieho teplota) závisejí podstatným způsobem na jejich struktuře, zejména na poloze atomů Mn v krystalové mřížce. Z teoretických simulací a z experimentálních dat vyplývá, že atomy Mn v intersticiálních polohách nepříznivě působí na uspořádání spinů atomů Mn a tak snižují Curieho teplotu. Určení poloh atomů Mn je proto velmi důležité pro porozumění mechanismu uspořádání spinů v těchto materiálech.
Cílem disertace je studium polohy atomů Mn v magnetických polovodičích metodami založe-nými na rtg rozptylu, zejména metodou EXAFS, anomální rtg difrakcí, metodou rtg stojaté vlny (XRSW) a metodou DAFS (diffraction anomalous fine structure). Práce bude zahrnovat teoretické modelování rtg rozptylu, provedení experimentů a vyhodnocení experimentálních dat. Vzorky připravené metodou molekulární epitaxe budou pocházet ze spolupracujících pra-covišť (GaMnAs – FzÚ AV ČR v Praze, GeMn – Univerzita v Linzi, Rakousko), experimenty budou prováděny převážně na synchrotronech (ESRF Grenoble, Anka Karlsruhe), rutinní cha-rakterizace vzorků bude prováděna též v rtg laboratoři.
Seznam odborné literatury
Pietsch U., Holý V. and Baumbach T., High-Resolution X-Ray Scattering From Thin Films to Lateral Nanostructures, Advanced Texts in Physics, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York 2004, 408 pages, 241 figures
Předběžná náplň práce
Určení poloh atomů Mn v polovodičích GaMnAs a GeMn pomocí rtg difrakce, metody rtg stojaté vlny a metody DAFS
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK