Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Autokalibrace panorámy a perspektivního obrazu
Název práce v jazyce práce (slovenština): Autokalibrace panorámy a perspektivního obrazu
Název práce v češtině: Autokalibrace panorámy a perspektivního obrazu
Název v anglickém jazyce: Auto-calibration of panorama and perspective camera
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2005
Datum zadání: 15.12.2005
Datum a čas obhajoby: 06.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.02.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:06.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2006
Oponenti: Ing. Tomáš Suk, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Geometrie perspektivních obrazů je dobře známa a rekonstrukce konfigurací kamer byla popsána v práci [3]. Perspektivní kamery nemohou mít úhel pohledu blízký 180°. Velkého úhlu pohledu je možno dosáhnout pořízením panoramatického snímku. Do panoramatických snímků se však prostorové přímky nepromítají do přímek. Nelze tedy přímo použít techniky popsané v práci [3]. Práce [1, 2] studovaly geometrii panoramat a kombinace panoramat s perspektivními obrazy.
Cilem práce je implementovat algoritmus pro odhad konfigurace panorámy a perspektivní kamery z korespondencí ve snímcích, který byl navržen v práci [3], a ověřit meze jeho použitelnosti.
Seznam odborné literatury
[1] J. Šivic and T. Pajdla. Geometry of concentric multiperspective panoramas. Research Report CTU-CMP-2002-05, Center for Machine Perception, K333 FEE Czech Technical University, Prague, Czech Republic, February 2002.
[2] M. Menem and T. Pajdla. Constraints on perspective images and circular panoramas.
In BMVC 2004: Proceedings of the 15th British Machine Vision Conference. BMVA, British Machine Vision Association, September 2004.
[3] R. Hartley and A. Zisserman. Multiple View Geometry in Computer Vision. Cambridge Press, 20Vedoucí diplomové práce: Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK