Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Časové řady ekonomických ukazatelů
Název práce v češtině: Časové řady ekonomických ukazatelů
Název v anglickém jazyce: Time Series of Economical Indicators
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milan Vítek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.11.2005
Datum zadání: 24.11.2005
Datum a čas obhajoby: 27.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:27.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V ekonomické praxi je neustálá potřeba věrohodného popisu různých ekonomických ukazatelů, a to hlavně v zájmu odhadu jejich změn v závislosti na chování prostředí, v němž je sledujeme.
Řešitelka použije pro analýzu ekonomických ukazatelů teoretické poznatky časových řad, způsoby jejich dekompozice a jejich analýz.Při tom si doplní potřebné znalosti z oblasti finanční matematiky, pravděpodobnosti a statistiky, zejména náhodných procesů. Model popisující skutečná data bude zaměřen na jednu vybranou položku (např. DPH, resp. daně z příjmů,… ) a to z makroekonomického hlediska.


Seznam odborné literatury
Cipra, Tomáš: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii.
Cipra, Tomáš: Finanční matematika v praxi.
Cipra, Tomáš: Nelineární modely časových řad.
Cipra, Tomáš: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou.
Anděl, Jiří: Statistická analýza časových řad.
Mankiw, G.N.: Zásady ekonomie
Samuelson, P.:Ekonomie
Hindls, Richard, Hronová, Stanislava, Seger, Jan: Statistika pro ekonomy. Hindls, Richard, a kol. : Ekonomický slovník
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK