Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Testing Structural Changes Using Ratio Type Statistics
Název práce v češtině: Testování strukturálních změn pomocí statistik podílového typu
Název v anglickém jazyce: Testing Structural Changes Using Ratio Type Statistics
Klíčová slova: okamžik změny, statistika maximálního typu, statistika podílového typu, testování hypotéz, změna ve střední hodnotě, náhlá změna, postupná změna, změna v regresi, změna v autoregresi, panelová data, asymptotické rozdělení, robustnost, bootstrap, slabá závislost, blokový bootstrap
Klíčová slova anglicky: change point, maximum type statistics, ratio type statistics, hypothesis testing, change in mean, abrupt change, gradual change, change in regression, change in autoregression, panel data, asymptotic distribution, robustness, bootstrap, weak dependence, block bootstrap
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2006
Datum zadání: 01.10.2006
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Oponenti: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
  prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK