Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modely se smíšenými efekty pro toxikokinetická data
Název práce v češtině: Modely se smíšenými efekty pro toxikokinetická data
Název v anglickém jazyce: Mixed Effects Models for Toxicokinetic Data
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: Ing. Marek Brabec
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2005
Datum zadání: 07.11.2005
Datum a čas obhajoby: 15.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2008
Oponenti: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Toxikokinetická data (koncentrace škodlivých látek či jejich metabolických produktů ve zvířecích či lidských tkáních) jsou zajímavá z praktického i teoretického pohledu. Typicky se jedná o opakovaná měření na témže jedinci (s tím, že pro měření je k dispozici větší počet náhodně vybraných jedinců) s cílem charakterizovat dynamiku měřené koncentrace a tak odhadnout různé medicínsky zajímavé parametry. Individuální specifické odlišnosti v dynamice vedou k přítomnosti korelace. Nutnost jejího zohlednění (stejně jako snaha rozdělit pozorovanou variabilitu do strukturální a chybové složky) motivuje použití modelu se smíšenými efekty. V této práci půjde o zohlednění skutečnosti, že pozorování leckdy neodpovídají okamžité hodnotě koncentrace, jejíž průběh je předmětem zájmu, ale nějakému funkcionálu (např. váženému integrálu přes delší časové období, který se objevuje díky vazbě dané látky na červené krvinky). Úkolem diplomantky bude práce na odvození těchto korekcí, ověření citlivosti v simulační studii a analýza reálných pokusných dat.
Seznam odborné literatury
Davidian, M. D., Giltinan, D. M.: Nonlinear models for repeated mesurement data. Chapman and Hall, London, 1995.
Gibaldi, M., Perrier, D.: Pharmacokinetics. Marcel Dekker, New York, 1982.
Pinheiro, J. C., Bates, D. M.: Mixed-effects models in S and S-plus. Springer, New York, 2000.
Ruppert, D., Wand, M. P., Carroll, R. J.: Semiparametric regression. Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK