Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozpoznávání SPZ z jednoho snímku
Název práce v češtině: Rozpoznávání SPZ z jednoho snímku
Název v anglickém jazyce: Single-Image License Plate Recognition
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Štanclová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.10.2005
Datum zadání: 21.10.2005
Datum a čas obhajoby: 11.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:11.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2006
Oponenti: Mgr. Zbyněk Winkler
 
 
 
Zásady pro vypracování
V diplomové práci se posluchač zaměří na oblast rozpoznávání státních poznávacích značek automobilů. Autor nastuduje metody rozpoznávání (např. metoda nejbližšího souseda, template matching, skryté Markovovy modely apod.), které by bylo možné použít pro daný problém. Vybrané techniky a modely implementuje a otestuje na reálných datech. Na základě těchto dat navrhne vhodnou strategii pro jejich předzpracování. Součástí práce bude experimentální ověření a porovnání vybraných metod rozpoznávání. Práce také bude obsahovat i zhodnocení vlastních výsledků a zkušeností.
Seznam odborné literatury
Některé z dostupných základních učebnic vhodných pro zvolené téma, např.:
S. Theodoridis, K. Koutroumbas: Pattern Recognition, Elsevier Academic Press, 2003
R. O. Duda, P. E. Hart, D. G. Stork: Pattern Classification, Wiley, 2003
E. M. Tzanakou: Supervised and Unsupervised Pattern Recognition, CRC Press, 2000

Články z profilujících světových časopisů (Pattern Recognition, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence ap.), např.:
J. H. Chiang: Building an Automatic Vehicle License-Plate Recognition System, in: Intl. Conf. in Computer Science – RIVF’05, (2005), pp. 59-63
M.H. Ter Brugge, J.A.G. Nijhuis, L. Spaanenburg, J.H. Stevens: CNN-Applications in Toll Driving, in Journal of VLSI Signal Processing 23, (1999), 465–477
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK