Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Akviziční systém odborné literatury s podporou informovaného rozhodování
Název práce v češtině: Akviziční systém odborné literatury
s podporou informovaného rozhodování
Název v anglickém jazyce: Customized literature acquisition system
with support for qualified decision making
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2005
Datum zadání: 11.11.2005
Datum a čas obhajoby: 28.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2008
Oponenti: RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je navrhnout a implementovat systém podpory informovaného rozhodnutí při nákupu odborné literatury pro knihovní systém.
Součástí systému bude:
- získávání a správa údajů o využívání odborných informačních zdrojů
- zpracování získaných statistických dat
- export a import dat do požadovaných formátů včetně XML
- vyhledávání informací v získaných datech dle požadovaných parametrů
Ke zvážení je:
- vyhodnocování efektivity uskutečněných nákupů odborných informačních zdrojů
Seznam odborné literatury
Neil Bradley : XML, kompletní průvodce. Grada publishing, Praha, 2000
Steven Holzner : XSLT Příručka internetového vývojáře. Computer Press, Praha, 2002
Pokorný J.: Dotazovací jazyky. Karolinum, Praha, 2002
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK