Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium precipitačních procesů ve slitině na bázi Al-Sc.
Název práce v češtině: Studium precipitačních procesů ve slitině na bázi Al-Sc.
Název v anglickém jazyce: Study of precipitation processes in Al-Sc base alloy.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Bohumil Smola, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1) Seznámit se se základy fyzikálního popisu fázových transformací v binárních slitinách a vlivu precipitátů na jejich mechanické vlastnosti, dále s metodou měření rezistivity a mikrotvrdosti
2) Proměřit závislost mikrotvrdosti a relativních změn rezistivity vybrané hliníkové slitiny na době isotermického žíhání při vybrané teplotě
3) Diskutovat výsledky s jinými závěry studia této slitiny, resp. podobných slitin, případně provést srovnání výsledků této práce s přímým pozorováním změn ve fázovém složení
Seznam odborné literatury
Kratochvíl P., Lukáč P., Sprušil B.: Úvod do fyziky kovů I, SNTL ? Alfa, Praha 1984
Cottrell A. H.: Základy fyziky kovov, Slovenské vydavate1stvo technické 1iteratúry, Bratislava 1962
Eisenkolb F.: Nauka o kovech, SNTL, Praha 1962
Kittel Ch.: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha 1985
Odborná literatura podle výběru slitiny (v anglickém jazyce) ? po dohodě s vedoucím práce, resp. s konsultantem RNDr. Martinem Vlachem, PhD

Doporučené přednášky: FPL035, FPL151, FPL155
Předběžná náplň práce
Zpracování kovových materiálů moderními metodami vyžaduje detailní popis vlivu tepelné přípravy na jejich fyzikální vlastnosti (např. mikrotvrdost, rezistivita, fázové složení, uspořádání poruch, velikost zrna apod.). Cílem práce je prostudovat měřením mikrotvrdosti a relativních změn elektrického odporu za nízkých teplot rozpad přesycených tuhých roztoků vybrané hliníkové slitiny. Výhodou těchto metod je zejména jejich rychlost a citlivost ke studovaným změnám. Tyto experimentální metody budou doplněny základními metalografickými charakteristikami.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK