Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Optické vlastnosti vázaných kvantových jam v magnetickém poli
Název práce v češtině: Optické vlastnosti vázaných kvantových jam v magnetickém poli
Název v anglickém jazyce: Optical properties of coupled quantum wells in magnetic field
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Roman Grill, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2005
Datum zadání: 06.10.2005
Datum a čas obhajoby: 14.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2007
Oponenti: Ing. Jiří Oswald, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Prostudovat základní literaturu týkající se optických přechodů v dvojrozměrných kvantových strukturách umístěných v elektrickém a magnetickém poli.
2) Zvládnout práci v optické laboratoři
3) Změřit optické vlastnosti již existujících i nově připravených vzorků
4) Vyhodnotit naměřená spektra a interpretovat pozorované jevy
Seznam odborné literatury
Vybrané kapitoly z:
1) H. Frank: Fyzika a technika polovodičů, SNTL, Praha 1990
2) B. E. A. Saleh, M. C. Teich: Základy fotoniky, matfyzpress, 1994
3) J.H. Davies: The Physics of Low-Dimensional Semiconductors, Cambridge University Press, 1998
4) Původní časopisecké články týkající se problematiky optických vlastností kvantových struktur
Předběžná náplň práce
Hlavní náplní práce bude měření fotoluminiscence kvantových jam v systému GaAs/AlGaAs umístěných v magnetickém poli orientovaném kolmo a v rovině kvantové jámy v závislosti na teplotě struktury, elektrickém poli přiloženém na jámy a intenzitě excitace. Na strukturách s připravenými selektivními kontakty dovolujícími plynulou změnu koncentrace nosičů v jámě v závislosti na vnějším elektrickém napětí bude studováno stínění coulombovské excitonové interakce s rostoucí koncentrací dvojrozměrného plynu nosičů v jámě a projevy mnohačásticových interakcí při vysokých hustotách vodivostních elektronů nebo děr. Součástí práce budou nezbytné úpravy magneto-optické aparatury nutné ke studiu polovodičových kvantových jam.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK