Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium nesených nespojitých bimetalických vrstev a jejich interakce s molekulami plynů
Název práce v jazyce práce (slovenština): Studium nesených nespojitých bimetalických vrstev a jejich interakce s molekulami plynů
Název práce v češtině: Studium nesených nespojitých bimetalických vrstev a jejich interakce s molekulami plynů
Název v anglickém jazyce: The study of gas molecule interaction with supported noncontinuous bimetallic films
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2005
Datum zadání: 24.10.2005
Datum a čas obhajoby: 18.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2007
Oponenti: RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude navazovat na výzkum bimetalických systémů a jejich reaktivity, který probíhá v laboratoři fyziky povrchů KEVF MFF UK. Jejím obsahem bude:
A) Příprava bimetalického systému:
1) Depozicí vybraného kovu (např. Cu, Ni, Ti, Sn, V) na Rh podložku (polykrystalickou či monokrystalickou), případně depozicí Rh na podložku tvořenou vybraným kovem.
2) Současnou depozicí Rh a některého vybraného kovu) na oxidické podložky (například Al2O3, SnO2, CeO2, TiO2).
B) Studium růstu bimetalické vrstvy a její interakce s CO a O2, (případně i jiných plynů) v závislosti na složení a morfologii deponované vrstvy.

Experimentální metody:
A) Charakteristika a kontrola změn povrchu zkoumaného bimetalického systému bude prováděna metodou Rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS).
B) Interakci povrchu s plyny bude sledována metodami Termodesorpční spektroskopie (TDS) a Molekulárních svazků (MB).
V případě potřeby je možno experimentální práci rozšířit o měření na našem pracovišti v laboratořích synchrotronu Elettra v Terstu v Itálii.
Seznam odborné literatury
- D. Briggs, M. P. Seah, Practical Surface Analysis, Willey, New York, 1983
- A Zangwill, Physics at Surfaces, Cambridge University Press, Cambridge, 1988
- Časopisecká literatura k tématu diplomové práce podle vlastního výběru či zadání vedoucího práce
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat výzkumem bimetalických systémů a jejich reaktivity. Vybraný kov (např. Cu, Ni, Ti, Sn, V) bude deponován na Rh podložku (polykrystalickou či monokrystalickou), případně depozicí Rh na podložku tvořenou vybraným kovem. V závěru práce budou oba kovy deponovány současně na oxidické podložky (například Al2O3, SnO2, CeO2, TiO2). Bude zkoumána interakce připravených vrstev s molekulami CO a O2. Složení a chemický stav povrchu vrstev bude sledován metodo XPS.

http://physics.mff.cuni.cz/kevf/php/dipl-abs.php?id=555
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK