Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neexponenciální rozpad a kvantový Zénónův jev
Název práce v češtině: Neexponenciální rozpad a kvantový Zénónův jev
Název v anglickém jazyce: Non-exponential decay and quantum Zeno effect
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.10.2005
Datum zadání: 13.10.2005
Datum a čas obhajoby: 27.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2006
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s matematickým zdůvodněním exponenciálního rozpadového zákona
a poissonovské statistiky rozpadových procesů a ujasní si důvody jejich narušení
v kvantové mechanice. Provede odhad velikosti kvantových korekcí rozpadového zákona
a odvodí kvantitativní souvislost s tzv. kvantovým Zénónovým jevem (zpomalení
rozpadového procesu pod vlivem opakovaných kvantových měření). V práci budou také
diskutovány různé formy kvantového Zénónova jevu (experimenty) a jeho potenciální
využití v oblasti "kvantových technologií".
Seznam odborné literatury
B. Misra, E.C. Sudershan, J. Math. Phys. 18, 756 (1977).
C. Chiu, E.C. Sudershan, B. Misra, Phys. Rev. D 16, 520 (1977).
A. Peres, Amer. J. Phys. 48, 931 (1980).
Předběžná náplň práce
Korekce k běžně používanému exponenciálnímu rozpadovému zákonu a poissonovské statistice
rozpadových procesů vyplývají ze specifik kvantových pohybových rovnic (Schrödingerovy
rovnice). Jejich překvapivým důsledkem je také zpomalení (a v limitním případě pak úplné
zmrazení) kvantové dynamiky pod vlivem opakovaných měření. Tento tzv. kvantový Zénónův
jev je dnes experimentálně verifikovaným faktem a má potenciální aplikace v oblasti
kvantové informatiky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK