Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimalizace postupu určování koncentrace oligonukleotidů z UV absorpčních měření
Název práce v češtině: Optimalizace postupu určování koncentrace oligonukleotidů z UV absorpčních měření
Název v anglickém jazyce: Optimized Determination of Oligonucleotide Concentration by using UVAbsorption Measurement
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2006
Datum zadání: 02.11.2006
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
Oponenti: prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešení práce bude vyžadovat splnění následujících dílčích úkolů:
1. Seznámit se s základními principy absorpční spektroskopie.
2. Obeznámit se s konstrukcí a obsluhou UV spektrometru.
3. Udělat rešerši publikovaných doporučení pro stanovování koncentrací oligonukleotidů z UV absorpčních měření.
4. Navrhnout modelové oligonukleotidy pro experimentální ověření.
5. Provést srovnávací měření a na jejich základě porovnat doporučené postupy z hlediska jejich věrohodnosti a přesnosti.
Seznam odborné literatury
1. W. Saenger: Principles of nucleic acid structure. Springer, New York 1984
2. J. Palacký: Spektroskopické studium nových modifikovaných oligonukleotidů. Diplomová práce. MFF UK, Praha 2005
3. V. Prosser a kol.: Experimentální metody biofyziky. Academia, Praha 1989
Předběžná náplň práce
Práce je zvláště vhodná pro zájemce o magisterské studium v zaměření BIOFYZIKA.
Při studiu struktury a interakcí přirozených i syntetických řetězců nukleových kyselin má velkou důležitost co nejpřesnější určení jejich koncentrace v roztoku. Za nejpřesnější se považuje měření UV absorpčního spektra. V literatuře je navrženo několik postupů, které se mírně liší jak v hodnotě udávaných relativních absorbancí, tak v podmínkách, za kterých by se měla měření provádět. Náplní práce bude zpracování přehledu literárních údajů a experimentální srovnání navržených postupů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK